Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Zhengzhou ( in city Zhengzhou )

Map is loading ...
How to reach Zhengzhou
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
6 h 50 mins
11 h 15 minsmo, we, fr, su
9 h 55 mins , 17 h
10 h 25 minsmo, we, fr, su , 10 h 55 minsmo, su
8 h 5 minsfr , 9 h 30 minssa
8 h 50 minstu
15 h 10 minsmo , 15 h 15 minswe, fr, su , 16 h 5 mins , 22 h 35 minsfr, sa
11 h 40 minstu
18 h 20 minsfr, su , 18 h 25 minstu, sa , 23 htu, th, sa
10 mins , 23 h 30 mins
8 h 25 minswe, fr, su , 8 h 30 minsmo, tu, th, sa
21 h 15 minstu, th, sa
12 h 35 minstu, th, sa , 19 h 25 minstu, th, sa
12 h 40 minstu, th, sa , 14 h 50 minstu, th, sa
9 h 50 minstu, th, sa , 9 h 55 minsmo, we, fr, su
10 hmo, we, fr, su
7 h 35 mins , 11 hmo, we, fr, su , 11 h 5 minsmo, tu, th, sa
9 h 40 mins
6 h 55 minsmo, we, fr, su
9 h 45 mins
16 h
11 h 50 minstu, th, sa, su , 12 h 20 minsmo, we, fr, su , 21 h 30 minsex. th, sa
13 h 10 mins
7 h
19 h
10 h 10 mins , 10 h 15 minstu, th, sa
20 h 10 mins
15 h 15 minsmo, we, fr, su , 16 h 55 minsmo, we, fr, su , 21 h 20 mins
7 h 20 mins , 7 h 30 mins , 12 h 30 mins , 13 h 20 mins , 18 h 30 mins , 19 h 40 mins
17 h 40 minstu, th, sa , 18 h 55 minssu
17 h 30 minstu, th, sa , 17 h 45 minsmo, we, fr, su , 17 h 55 mins , 18 htu, th, sa , 22 h 10 mins
8 h 50 minstu
9 h 35 mins
11 h 10 minsex. th
6 hwe, fr, su
7 h 10 mins , 7 h 35 mins , 8 h 50 mins , 9 h 30 minsmo, tu, th, sa , 11 h 5 minsmo, tu, th, sa , 14 h 15 mins , 14 h 25 mins , 19 h 20 mins , 19 h 55 mins , 22 h 50 minstu, th, sa
7 h 50 minstu, th, sa , 19 h 45 minsex. we, sa , 22 h 35 minstu , 23 hwe
18 h 40 minstu, th, sa
7 hmo, we, fr, su
13 h 10 minsmo, we, fr, su
9 h 20 mins , 10 htu, th, sa , 11 h 45 minstu, th, sa , 17 h 55 minsmo, we, fr, su
20 htu, th, sa , 21 h , 22 h 30 minsmo, we, fr, su
11 hmo, we, fr, su , 12 htu, th, sa , 16 h 10 minstu, fr, sa, su
7 h 10 mins
17 h 10 mins , 18 h 15 minstu
12 h 10 mins , 12 h 15 mins , 18 h 35 mins
9 h 30 minsfr , 10 h 20 minsmo
20 h 15 minssa
12 h 25 mins
19 h 10 minsmo, we, fr, su , 19 h 55 minstu, th, sa
12 h 20 mins
20 hmo, we, fr, su
25 minsmo, fr
12 h 55 minstu, th, sa , 14 h 35 minsmo, we, fr, su , 14 h 50 minsmo, we, fr, su , 16 htu, sa
15 h 10 minsmo, we, fr, su , 15 h 40 minsmo, we, fr, su
10 h 40 minsmo, we, fr, su , 12 h 10 minsmo, we, fr, su
7 h 35 minswe , 8 h 5 minswe, fr, su
23 h 30 minstu, th, sa
9 h 45 minsmo, we, fr, su
11 h 50 mins , 11 h 55 minsth, sa
13 h 45 minsmo, tu, we , 14 h 15 minsex. th
10 h 40 minsmo, we, fr, su
7 h 30 minstu, th, sa
17 h 45 minsmo, we, fr, su
8 h 15 mins
10 h 50 mins , 10 h 55 mins , 16 h 50 minsth, sa, su , 21 h 25 minsex. su , 21 h 50 mins
14 h 5 minstu, th, sa , 14 h 35 minsmo, we, fr, su
11 h 20 minstu, th, sa
21 h 20 minsmo , 21 h 25 minsex. mo , 23 h 30 minstu
8 hex. fr , 8 h 5 mins , 9 h 5 mins , 9 h 15 minstu, th, sa , 11 h 5 minswe, sa, su , 12 h 30 mins , 13 h 30 mins , 15 h 30 mins , 15 h 35 mins , 16 h 25 mins , 17 h 25 minswe , 17 h 30 minssu , 17 h 35 mins , 18 h 10 minstu, th, sa , 18 h 15 minsmo, we, fr, su , 18 h 20 minstu, th, sa , 18 h 55 mins , 19 h 25 minstu, th, sa , 19 h 35 minsmo, we, fr, su , 19 h 50 minstu, th, sa , 19 h 55 minsmo, we, fr, su , 20 h 20 mins , 20 h 30 mins , 21 h 10 minsmo, we, fr, su , 21 h 25 minstu, th, sa , 21 h 30 minstu, th, sa , 21 h 45 minswe, fr, su , 22 h 25 mins
6 h 25 mins , 11 h 55 minstu, th, sa , 19 h 30 minstu, th, sa , 20 h 10 mins , 20 h 20 minstu, th, sa , 20 h 40 minsmo, we, fr, su
11 h 5 mins
22 h 25 minsmo, we, fr, su , 22 h 30 minsmo, we, fr, su , 23 h 30 minstu, th, sa
8 hmo, fr , 8 h 20 minstu, th, sa , 9 hwe, fr, su
16 h 35 minstu, th, sa
16 h 30 mins
10 h 5 minstu, th, sa , 10 h 25 minsmo, we, fr, su
11 h
12 h 15 minsmo, we, fr, su
8 h 35 mins , 8 h 40 minstu, th, sa , 18 h 15 mins , 18 h 20 minsmo, we, fr
11 h 10 minstu, th, sa , 20 hmo, we, fr, su
13 h 30 minsmo, we, fr, su , 17 h 50 minsmo, we, fr, su
7 h 5 minsmo, we, fr, su , 7 h 15 mins , 14 hmo , 14 h 35 mins
14 h 45 mins
18 h 50 minsmo, fr, su , 21 h 5 minsmo, we, fr
8 h 5 mins , 8 h 40 mins , 11 h 40 minsex. we , 12 h 25 mins , 12 h 35 minsex. tu, we , 12 h 50 mins , 13 h 25 mins , 13 h 35 mins , 14 h 20 mins , 14 h 55 mins , 15 h 30 minswe, th, sa , 16 h 55 minsex. mo , 17 h 40 mins , 17 h 55 minsth, fr, su , 18 h 10 minstu, th, sa , 19 h 30 minsex. we, th
19 h 15 mins
6 h 55 mins , 8 h 15 mins , 14 h 50 minssu , 15 h 45 minsth , 16 h 15 mins
7 h 55 minstu, th, sa
12 h 45 mins
16 h 25 minstu, sa , 16 h 45 minsex. tu, sa
10 h 5 mins , 10 h 55 mins , 18 h 55 mins
8 h 20 minstu, th, sa , 8 h 30 minsmo, tu, th, sa , 16 h , 16 h 5 mins
15 htu, th, sa, su
8 h , 8 h 10 minsmo, we, su , 10 h 5 mins , 14 h 40 mins , 18 h 10 mins , 18 h 15 minsex. tu, fr
18 htu, th, sa , 21 h 15 mins
13 h 55 mins
20 h 40 mins , 20 h 55 mins
3 h 50 minsex. mo, su
13 h 20 minstu, th, sa
21 h
14 h 45 mins , 22 h
5 minswe, fr, su
21 h 15 minstu, th, sa , 22 h 5 minsmo, we, su , 23 h 5 minsfr
13 h 15 mins , 19 h 40 mins , 20 h 5 minstu, th , 20 h 15 mins , 22 h 50 mins
14 h 30 mins , 18 h 10 mins
9 h 55 mins
16 h 50 minstu, th, sa , 17 h 20 mins
17 h 30 mins
19 h 50 mins
11 h 5 mins , 11 h 20 mins , 16 h 50 minswe, fr, su , 17 h 20 minsmo , 18 h 25 minsmo, we, fr, su
20 h 30 mins , 21 h 10 mins
5 minsmo, tu, th, sa
11 h 20 mins
11 h 50 minsmo, we, fr , 12 h 20 minstu, th, sa
12 htu, th, sa
22 h 30 minsmo, we, fr, su , 22 h 35 minsmo, we, fr, su
13 h 55 minsfr
21 h 10 mins , 21 h 35 mins
13 h 50 mins
15 h 50 mins
16 h 15 minswe, fr, su , 16 h 20 minsmo, tu, th , 16 h 40 minswe, fr, su
1 h 15 mins , 1 h 20 minsfr , 8 h 20 mins , 8 h 25 minsth
9 h 10 mins , 15 h 55 minstu, th, sa , 16 h 10 minsmo, we, fr, su
6 h 55 minsmo, fr, su
20 h 10 mins
8 h , 8 h 25 minsmo, we, fr, su , 8 h 30 mins
11 h 15 mins
12 h 45 minsmo, we, fr, su
7 h 40 minsmo, tu, th, sa , 7 h 55 mins , 9 h 30 minswe, fr, su , 12 h 50 mins , 13 h 45 mins
9 h 10 minstu, th, sa , 14 h 30 mins , 15 h 45 minsmo, we, su
14 hmo, we, fr, su
6 h 50 mins , 9 h 45 minsmo, we, fr, su
16 h 55 minsex. tu, sa , 17 h 15 minstu, sa
17 hmo, we, fr
10 h 25 minstu, th, sa , 10 h 55 minstu, th, sa
11 h 35 minstu, th, sa, su , 12 hmo, we, fr, su
8 h 10 mins , 9 h 10 mins , 15 h 55 minstu, th, sa , 16 h 10 minsmo, we, fr, su
16 h 45 mins
8 h 10 mins
8 h 55 mins
6 h 10 minsmo, we, fr, su , 8 h 30 minsmo, we, fr, su
10 h 25 mins
2 h
8 h 55 mins , 9 htu, th, sa , 12 h 55 mins , 14 h 30 mins , 15 h 20 mins
7 h 40 minsmo, tu, th, sa , 7 h 55 mins , 9 h 20 mins , 12 h 50 mins , 13 h 5 mins , 13 h 45 mins , 17 hmo , 17 h 20 mins , 20 h 35 minsmo, fr, su , 20 h 45 mins
14 h 30 mins
17 h 10 mins , 21 h 5 minsmo, we, fr, su
6 h 55 minssu , 7 h , 9 h 45 minstu , 11 h 35 mins , 11 h 45 mins , 11 h 55 mins , 14 h 30 mins , 22 h 45 minssu , 22 h 50 minstu, th, sa
7 h 40 mins
11 h 55 mins
18 h 25 minstu, th, sa , 18 h 45 mins , 19 h 5 minsmo, we, fr, su , 19 h 15 mins
7 h 40 minswe, fr, su
17 h 20 mins
14 h 25 mins
9 h 50 mins
15 h 20 minstu, th, sa , 15 h 40 minstu, th, sa
16 h 45 mins
10 h 50 mins , 16 h 25 mins
13 h 50 minstu, th, sa , 14 hmo, we, fr, su
11 h 20 minstu, th, sa , 11 h 30 minsmo, we, fr, su
16 h 40 mins
9 h 55 mins , 16 h 10 mins
7 h 10 mins , 9 h 30 minsmo, tu, th, sa , 9 h 55 minssu
18 h 55 mins
20 h 20 mins , 22 h 15 mins , 23 h
12 h 15 minsmo, we, fr, su
15 h 15 minstu, sa , 16 h 10 minstu, sa
10 h 5 minstu, th, sa
19 h 50 minsmo, we, fr, su , 20 h 15 mins
16 h 50 minsmo, we, fr, su , 17 h 45 minstu, th, sa
11 h 50 minsmo
9 htu, th, sa
20 h 55 minstu, th, sa
18 hmo, we, fr , 20 h 20 mins
10 h 55 minsmo, we, fr, su , 12 h
19 h 20 minsmo, we, fr, su , 23 h 20 mins
16 h 5 minsmo, we, fr, su
11 h 25 mins
14 h 15 mins , 14 h 25 mins
7 h 10 mins
10 h 30 minsth, sa , 14 h 35 minsmo, we, fr, su , 17 h 55 minstu, th, sa , 18 hmo, we, su
10 h 45 mins
12 h 40 mins , 18 h 35 mins
13 h 40 minstu, th, sa
12 h 5 mins , 20 h 30 minsmo, tu, we, fr
17 h 10 minstu, th, sa
15 h 30 mins , 19 h 5 mins
8 h 25 minsex. tu , 17 h 30 minsex. mo, th
16 h 55 minstu , 17 h 5 minsth, sa
10 h 25 minsmo, we, fr, su
17 h 55 minsmo, we, fr, su
15 h 55 minssu
8 h 45 minsmo, fr
16 h 5 minstu, th, sa
11 h 20 mins , 12 h
15 h 20 mins
10 h 50 minssu
10 h 50 minsmo, we, fr
17 h 45 minsmo, we, fr, su
14 h 40 minsmo, tu, th, sa , 15 h 15 minsmo, tu, th, sa
22 h 55 minsex. tu, fr
12 h
18 h 10 minsex. th , 21 h , 21 h 15 mins
15 h 15 minstu, th, sa
14 h 35 mins , 15 htu, th, sa
15 h 30 mins
16 h 40 mins
7 h 40 mins , 7 h 50 mins , 12 h 55 minswe, fr, su , 13 h , 16 h 30 minsmo, we, su , 19 h 40 mins , 20 h 40 minsmo, we, fr, su , 20 h 50 mins , 21 h 15 minstu, th, sa, su , 21 h 20 mins
6 h 50 mins , 22 h 35 mins
15 h 40 minsmo, we, fr, su , 20 h 5 mins
9 h 55 mins
16 h 50 minsmo, we, fr, su , 17 h 45 minstu, th, sa , 20 h 45 minstu, th, sa
17 h 15 mins
18 h 50 minsex. we , 19 hwe , 19 h 15 minsmo, we, su , 19 h 40 minstu, th, fr, sa
2 hmo, th
10 h 45 mins , 10 h 50 minsmo, we, th, sa , 12 h 10 minsmo, we, th, sa
8 h 5 minstu, th, sa
1 h 15 minstu , 1 h 20 minsfr
10 h 50 mins , 11 h , 19 h 35 mins , 20 hsu
7 h 45 mins , 8 h 15 minssa, su , 15 h 30 mins , 15 h 50 minsmo , 16 h 40 mins , 19 h 5 mins , 19 h 45 mins
15 h 55 minstu, th, sa
7 h 30 mins , 7 h 35 mins , 8 h 25 mins , 8 h 35 mins , 11 h 20 mins , 12 h , 17 h 40 mins , 18 h 30 mins , 18 h 35 mins , 20 h , 20 h 10 minsmo, we, fr, su , 20 h 25 minsmo, we, fr, su , 21 htu, th, sa , 21 h 30 minstu, th, sa , 22 htu, th, sa , 22 h 15 minstu, th, sa, su , 22 h 30 minsmo, we, fr, su
23 h
7 h 50 mins , 12 h 35 minsex. tu, we
19 h 45 minsex. we, sa
11 h 55 mins
9 h 35 mins
22 h
20 h 25 mins
9 h 45 mins , 12 h 30 minsex. we, th , 15 h 25 mins , 16 h , 16 h 40 minsmo, we, fr, su , 21 h 5 mins
7 h 10 mins
21 h 50 minstu , 22 h 40 minsmo, we, fr
14 h 40 mins , 16 h 50 mins , 21 h 5 mins
7 h 15 mins , 7 h 45 mins , 10 h 15 mins , 11 h 20 mins , 13 h 40 mins , 14 h 35 mins , 17 h 50 mins , 18 h 5 mins , 20 h 10 minstu, th, sa , 20 h 20 minstu, th, sa , 20 h 25 minsmo, we, fr, su , 21 h 25 minsmo, we, th
19 h 20 mins
15 h 10 minsmo, we, fr, su , 17 h 25 minsmo , 23 h 20 mins
6 h 20 mins , 6 h 45 mins , 13 h 40 mins , 19 h 20 mins , 20 htu , 20 h 50 mins , 21 h 10 minsth , 21 h 55 minsfr , 22 h 40 minsmo, th
7 h 20 mins , 8 h 5 mins , 9 h 25 minswe, fr, sa , 9 h 50 minswe, fr , 11 h 10 minsmo , 12 h 25 mins , 15 h 10 minssu , 15 h 25 minsex. th , 16 h 15 minstu, th, sa , 16 h 25 minsex. su , 16 h 30 minssu , 21 h 40 mins
22 h 30 mins
7 h 50 minstu, su , 7 h 55 minstu, th, fr, su
21 h 25 minsmo, fr
1 hsa
8 h 10 mins , 8 h 20 mins
12 h 20 minstu, fr, su , 12 h 25 minssu
17 h 30 minswe, fr, su , 18 h 35 minswe
12 h 35 minstu, th, sa , 19 h 25 minstu, th, sa
20 h 15 minssa , 23 h 40 minstu, sa
7 h 25 minsmo , 8 htu, th, sa , 8 h 20 minstu, th, sa
7 hmo, we, fr, su
8 h 5 minsmo, we, fr, su
11 h 20 mins
11 h 35 minsmo, we, fr , 12 htu, th, sa
10 h 10 minstu, th, sa, su
12 h 40 minstu, th, sa
8 h 5 minsmo, we, fr, su , 8 h 15 mins , 11 h 30 minsth, sa, su , 15 h 35 mins , 20 h 30 minsex. we, th , 20 h 35 mins
7 h 25 minsmo, we, fr, su , 16 h 35 minstu, th, sa
18 h
10 h 45 mins , 11 h 30 mins , 18 h 50 minsmo, we, fr, su
7 h 20 minsmo, we, fr, su , 16 h 45 minsmo, we, fr, su
10 h 40 mins , 15 h 30 mins
16 h 20 mins
18 h 25 minssa
10 h 30 mins , 10 h 35 minsmo, we, fr
9 h 35 mins
19 h 5 mins
17 h 15 mins , 17 h 45 mins , 21 h 5 minstu, th, sa
10 h 30 mins , 11 h , 11 h 35 mins
11 h 10 mins
8 h 5 minsex. fr , 8 h 45 minswe, fr, su
13 h 15 mins , 16 h 35 mins
17 h 5 minsex. mo, fr
16 h 25 minstu, th, sa
15 h 50 minsmo, we, fr, su , 15 h 55 minsmo, we, fr
13 h 55 mins
17 h 40 minsmo, we, fr, su
20 h 50 mins , 21 h 50 mins
15 h 45 mins , 21 h 35 mins , 22 h 20 mins
3 h 50 minsex. mo, su
13 h 30 minsex. th , 13 h 50 mins , 17 h 10 minswe, su , 17 h 55 mins , 18 h 5 mins , 19 h 50 minstu, th, su , 21 h 55 mins , 22 h 5 mins
18 h 40 mins
14 hmo, we, fr, su
10 h 10 minsmo, we, fr, su
7 h 35 minswe , 8 h 5 minswe, fr, su , 17 hmo, tu, th, sa
11 h 30 minsmo, we, fr, su
10 htu, th, sa
16 h 20 mins
14 h 55 mins
14 h 45 minsmo, we, fr, su
9 hwe, fr
10 h 25 mins
22 h 25 mins , 22 h 45 mins
12 h 35 minstu, th, sa
17 h 5 mins
14 h 40 mins
17 h 45 minsex. tu, fr
19 h 25 minstu, fr, sa, su , 20 h 10 mins
13 h 10 minstu, th, sa , 15 h 5 mins
16 h 20 mins
11 h 25 minssu
21 h 45 minsex. mo, we , 21 h 55 minsex. tu, sa , 22 h 10 minstu, th, sa
12 h 40 minsmo, we, fr, su , 13 hmo, we, fr, su
8 hmo, fr , 9 hwe, fr, su
12 h 55 minswe, fr, su , 13 h , 16 hmo, we, fr, su , 16 h 20 mins
14 h 35 minsmo, we, fr, su , 18 h 10 minstu, th, sa
15 hmo, we, fr, su
8 h 30 minsmo, tu, th, sa , 9 h 40 mins , 13 h 15 minsmo , 13 h 20 mins , 18 h 10 minsmo, we, fr, su , 20 h 5 minstu, th, sa, su , 20 h 30 minsmo, we, fr, su , 21 h 10 minsmo, we, fr , 21 h 30 minstu, th, sa , 21 h 35 minstu, th, sa
6 h 15 mins
7 h , 19 h
16 h 25 mins
9 h 30 mins
10 h 5 minstu, th, sa
16 h 40 mins
22 h 10 mins
14 h 5 minstu, th, sa
Nearest stations
Airport
a/p Zhengzhou
жд станция
st. Changge