Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Daxing ( in city Beijing )

Map is loading ...
How to reach Daxing
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
9 h 55 mins
8 h 5 minstu, th, sa
7 h 10 minsmo, we, fr, su
9 h 50 minsfr , 10 h 10 mins
11 htu, th, sa , 16 h 50 minsmo, we, fr, su
7 h 50 mins
12 h 35 mins , 17 htu, th, sa
13 h 10 minsfr, su , 16 h 40 minsmo, we, fr, su , 17 h 40 minstu, th, sa
17 h 15 mins
8 h 5 mins
13 h 55 minstu, fr, su
16 h 10 mins
9 h 10 mins
15 h 55 minsex. th , 16 hth
9 h 5 mins
11 h 20 minsex. su
12 h 15 minswe, fr, su
12 h 15 minsmo, tu, th, sa
21 h 55 minsmo, tu
10 h 15 mins
8 h 20 minstu, th, sa, su
7 h 30 mins , 15 h 5 minsth, sa
15 h 45 minstu, th , 17 h 50 minsfr , 18 hmo
9 h 40 minsex. tu, sa
7 hmo, we, fr, su , 8 h 10 minstu, th, sa , 17 h 5 minstu, th, sa , 17 h 40 minsmo, fr, su
8 h 30 minsex. fr
7 h 45 mins
20 h 40 minswe, fr, su
6 h 40 mins
10 h 50 mins , 10 h 55 mins
14 h 20 minsmo, we, fr, su , 14 h 30 minsmo, we, fr, su
17 h 15 mins , 18 h 55 mins
5 h 55 mins
7 h 10 mins , 11 h 20 minstu, we, fr, su , 15 h 30 minsex. th, fr , 17 h 20 mins , 19 h 20 mins
7 h 20 minstu, th, sa
18 h 5 minsmo, we, fr, su
17 h 35 mins
7 h 20 mins
8 h 35 minsfr , 10 h 10 minswe, su
10 h
15 h
12 h , 16 h , 20 h 20 mins
18 h 45 mins
11 h 35 mins
13 h
7 h 50 minsfr , 7 h 55 minsmo, we, su , 9 h 40 minstu, th, sa , 9 h 50 minsex. tu, fr , 10 htu, fr , 11 h 40 minsex. fr , 12 h , 14 h 10 mins , 15 h 30 minstu, th, sa
16 h 20 mins
7 h 10 minssa , 7 h 15 minsmo, fr , 7 h 50 minstu, we, th, su
8 h 15 minswe, sa, su
7 h 25 minsmo, we, fr, su , 14 htu, we, th, sa
18 h 5 minsmo, tu, th, sa
7 h 10 minsmo, we, fr, su , 8 h 5 minstu, th, sa
13 h 45 mins
14 h 50 minsex. tu
12 h 40 mins , 18 htu, sa
18 h 45 mins
15 hwe, fr, su , 16 h 40 mins
14 h 10 mins
13 h 55 mins
8 h 55 minsmo, we
15 h 30 minsmo, we, fr, su
1 h 55 minswe, fr , 11 h 10 minsmo, tu, th
9 h
13 h
8 h 25 mins , 8 h 40 mins
8 h
11 h 50 minswe, fr, su
8 h 20 minstu, th, sa , 11 h 50 mins
13 h 35 mins , 17 h 10 mins
3 h 35 minswe , 5 h 35 mins , 8 h 35 minsfr
13 h 55 mins
9 h 10 mins
8 h 5 mins
17 hmo, we, fr, su
7 h 5 mins
17 h 40 mins
3 h 35 minssu , 3 h 40 mins
9 h 30 minswe, fr , 21 h 55 minssu
17 h
5 h 55 mins , 8 h 5 mins , 9 h 40 minsex. tu, sa , 12 h 15 mins , 12 h 35 mins , 14 h , 16 h 35 mins , 17 hmo, we, fr, su , 18 h 55 mins , 19 htu, th, sa , 19 h 30 minsmo, we, fr, su , 20 h 50 mins , 21 h 45 mins
14 h 30 minsmo, tu, th, sa , 15 hwe, fr, su
14 h 15 mins
10 h
8 h 5 mins , 8 h 50 mins , 10 h 55 minsex. we, su , 21 h 5 minsex. we, su , 21 h 50 minswe, su
17 h
8 h 50 minsfr , 9 h , 14 hex. th, sa
20 h 45 minsfr, su
11 h 45 mins , 12 h 10 mins
7 h 55 minsmo, we, fr, su , 11 h 40 minstu, th, sa
9 h 10 minsmo, we, fr, su
11 h 45 mins
6 h 45 mins
8 h 15 minsmo, tu, th, fr , 14 h 30 minsmo, tu, th, sa
8 h 5 mins , 11 h 50 mins
8 h 5 mins , 12 h 15 mins
13 h 45 mins
11 h 50 minswe, fr, su
14 h
8 h 50 minsmo, we, fr, su
14 htu, we, th, sa
16 h 5 minswe, sa, su
2 h 15 mins , 11 h 50 mins , 14 h 45 minsex. tu
10 h 50 minstu , 14 h 5 minsth, sa
7 h 25 minstu, th, sa , 11 h 30 minsmo
11 h 50 minswe, fr, su , 12 h 15 minsmo, tu, th, sa
8 h 55 mins
15 h 40 mins
13 h 40 mins
8 h 10 mins
7 h 15 minsex. fr , 11 h 55 minsfr , 14 h 30 minsex. fr , 17 h 15 mins , 17 h 20 minswe, fr, su
9 h 40 minstu, sa
18 h 25 mins
12 h 40 mins
8 h 55 mins , 16 h 45 minswe, sa, su
2 h 50 mins , 5 h 55 minswe, fr , 6 h 5 minsex. we, fr
1 h
16 h 35 mins
19 htu, th, sa
21 h 55 minstu
7 h 20 mins
16 h 25 minsex. tu, sa
7 h 15 minsex. fr , 14 h 30 minsfr
13 h 55 mins , 16 h 30 mins
11 h 55 minsmo, tu, th, sa
7 h 25 mins , 11 h , 11 h 5 minsfr, su
9 h 30 mins
11 h 45 mins , 12 h 45 mins
10 h 30 mins
8 h 25 mins , 11 h 50 mins , 14 h , 20 h 20 mins , 21 h 30 mins
7 h 50 minsfr , 8 hex. fr , 15 h 30 mins , 18 h 30 minsmo, we, th
11 h 45 minsmo, th, fr, su , 14 h 25 mins , 19 h 25 mins
17 h 10 mins
12 h 45 mins , 20 h 50 mins
10 htu, th, sa
8 h 20 minsmo, tu, th, sa
9 h 5 mins
19 htu, su
7 h 15 mins , 10 h
7 h 50 minsfr , 7 h 55 minsmo, we, su , 15 h 30 minstu, th, sa
10 h 10 minssa
11 h 30 mins
7 h 5 mins
15 h 25 minsmo, we, fr, su
9 h 10 minstu, th, sa
8 h 5 minstu, th, sa , 8 h 55 minsmo, we, su , 20 h 20 mins
8 h 35 minswe , 9 h 5 minswe
7 h 45 mins
2 h 50 minstu, su , 9 h 5 minsfr
15 htu, sa, su , 16 hth, su
15 h
13 h 25 minssu , 19 h 5 minsfr
20 h 45 mins
10 h 30 minsmo, we, fr, su
8 htu, th, sa , 10 h 35 minsmo, we, fr, su
7 h 50 minstu, th, sa , 8 hmo, we, fr, su
11 h 50 minsex. mo
10 h 55 mins , 16 h 5 mins , 18 h 55 mins
20 h 45 minsfr, su
22 h 35 mins
9 h 15 mins
9 h 50 minsex. tu, fr , 10 htu, fr, sa
18 h 10 mins
12 h 35 mins
10 h 55 minswe, su
10 h 40 mins , 19 h 15 mins
16 h 5 minstu, we, su
16 h 50 mins
16 h 30 mins
16 h 30 mins
11 h 40 mins , 20 h 35 minsex. mo
10 h 30 minsth
16 hex. su , 17 h 15 minssu
8 h 35 minsfr , 9 h 40 minssa , 10 h 10 minswe, su , 12 h 55 minstu, th, sa , 18 h 10 minstu
7 h 25 mins , 14 h 30 minswe, fr, su
14 h 25 minswe, fr, su , 15 h 50 mins
9 h 15 minsmo, we, fr, su
14 h 20 minsmo, we, fr, su , 14 h 30 minsmo, we, fr, su
15 h 45 mins
20 h 50 mins
9 h 10 mins , 14 h 30 minstu, th, sa , 17 hth , 19 h
10 h 55 minswe, su
8 h 10 mins
19 h 30 minsmo, we, fr, su
11 h 40 minsmo, we, fr
10 h 10 mins , 11 h 30 mins
15 htu, th, sa
9 h 50 mins
Nearest stations
Airports
a/p Beijing Capital
a/p Nanyuan
жд станция
st. Huangcun