Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Daxing ( in city Beijing )

Map is loading ...
How to reach Daxing
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
20 h 10 mins
9 h 55 mins , 10 hth, sa
10 h 10 minstu, th, sa
11 htu, th, sa , 16 h 50 minsmo, we, fr, su
7 h 50 mins
12 h 35 mins , 17 htu, th, sa
17 h 15 minsex. sa
8 h 5 mins
7 h 55 mins
13 h 55 minstu, fr, su
10 h 55 mins , 16 h 10 mins , 16 h 50 mins
9 h 10 minstu, th, sa
16 h 20 mins
7 h 35 mins , 9 h 5 mins
6 h 30 minsmo, th, sa , 7 h 20 mins , 7 h 55 mins , 16 h 35 mins , 21 h 10 mins
12 h 15 minswe, fr
12 h 15 minstu, th, sa
21 h 35 mins
22 h
9 h 40 mins , 20 h 15 mins
15 h 5 minsex. th, sa
16 hmo, tu, th, sa
9 h 5 minsex. tu, sa , 9 h 40 minsex. tu, sa
7 hmo, we, fr, su , 8 h 10 minstu, th, sa , 17 h 5 minstu, th, sa , 17 h 40 minsmo, we, fr, su
8 h 30 minsex. fr
7 h 45 mins
18 h 35 mins
6 h 50 mins , 12 h 55 mins , 15 hmo, fr
8 h 25 minsex. sa , 8 h 45 minssa , 11 h 40 mins
6 h 40 mins
17 h 50 mins
10 minsmo, tu, th, sa , 6 h 40 mins , 10 h 20 mins , 12 h 35 mins , 15 h 55 minstu, su , 16 hth, fr, sa , 17 h 25 mins , 19 h 20 mins
9 h 35 mins
10 h 45 mins , 10 h 55 mins
17 h 15 mins
17 h 15 mins , 18 h 55 mins
5 h 55 mins , 8 h 15 mins
11 h 20 mins , 17 h 20 mins
7 h 20 minstu, th, sa
18 h 5 minswe, fr
7 h 55 mins
7 h 5 mins , 7 h 20 mins
15 hmo, we, fr, su
8 h , 12 h , 16 h , 20 h 20 mins
18 h 45 mins , 19 h
6 h 30 mins , 14 h , 17 h 30 mins , 19 h 30 mins
9 h 40 minstu, th, sa , 12 htu, th, sa , 14 h 10 mins
12 h 50 mins
12 h 30 mins , 22 h 10 mins
9 h
8 h 45 minsmo, we , 9 h 5 minsfr, su , 9 h 15 mins , 12 h 5 mins , 15 h 10 mins , 17 h 15 mins , 19 h 15 mins
16 hsu
15 h 5 mins
14 h 5 minstu
6 h 35 minsex. sa, su , 6 h 40 mins , 6 h 55 minssa, su , 8 h 15 mins , 13 h 5 mins , 17 h 55 minstu, we, fr, su , 18 hmo, th, sa
12 h 40 minsmo, we, fr, su
8 h 5 minstu, th, sa
13 h 45 mins , 20 h 10 mins
23 h 15 mins
12 h 40 mins
17 h 40 mins , 21 h
15 hwe, fr, su , 16 h 40 minsmo, tu, th, sa
8 h 10 mins , 14 h 10 mins
7 h 40 minsth , 8 h 55 minsmo, tu, we , 9 hth, fr, sa, su , 16 h 55 mins
16 h 25 minswe, su , 21 h 50 minssa, su , 22 h 5 minsex. sa, su
7 h 40 minsth
1 h 55 minstu, we, fr, su , 11 h 10 minsmo, tu, th
9 hwe, th, fr, sa
8 h 25 mins , 8 h 40 mins
8 h
8 h 20 minstu, th, sa
12 h 55 mins
13 h 35 minswe, th, fr, sa , 17 h 10 mins
3 h 35 minssu , 5 h 35 mins , 8 h 35 minsfr
3 h 30 minswe , 4 h 55 minsfr , 5 h 35 minsmo, sa
14 h 35 minsth
8 h 10 mins
17 h 30 mins
9 h 10 minsex. mo, su
12 h 40 minstu, th, sa
7 h 50 minsex. tu, sa
17 hwe, fr, su
12 h 55 mins
8 h
2 h 15 minsmo, th
7 h 40 mins
45 mins
9 h 30 minsmo, tu, th , 21 h 55 mins
17 h , 17 h 25 mins
5 h 55 mins , 8 h 5 mins , 8 h 15 mins , 9 h 5 minsex. tu, sa , 9 h 40 minstu, sa , 9 h 55 minstu, th , 10 hex. tu, th , 12 h 15 mins , 12 h 25 mins , 12 h 35 mins , 14 h , 16 h 35 mins , 17 hwe, fr, su , 18 h 55 mins , 19 htu, th, sa , 19 h 30 minsmo, we, fr, su , 20 h 50 mins , 21 h 45 mins
8 h 55 minstu , 9 hex. tu , 14 h 40 minsex. sa , 15 hsa , 19 h 30 mins
14 h 30 minsmo, tu, th, sa , 15 hwe, fr, su
18 h
14 h 15 mins
10 htu, we, th, sa
6 h 45 mins , 7 h 50 minsex. tu, sa , 21 h 20 mins
17 h
9 hwe, th, fr, sa
20 h 45 minsfr
11 h 20 minstu, we, fr , 11 h 25 minsmo, th, sa , 12 h 10 mins
10 h 50 minstu , 14 h 30 minsex. tu
7 h 55 minsmo, we, fr, su
9 h 10 minsmo, we, fr, su
6 h 45 mins
14 h 30 minsmo, tu, th, sa
8 h 5 mins , 11 h 50 mins
8 h 5 mins , 12 h 15 mins , 12 h 25 mins
13 h 45 mins
6 h 20 minswe, fr, su
14 h
8 h 50 minsmo, we, fr, su
15 h 5 mins
10 h 30 mins , 17 h 50 mins
12 hex. th
2 h , 2 h 15 mins , 7 h 30 minsex. tu, fr , 11 h 40 mins , 11 h 50 mins , 14 h 45 mins
9 h 30 minsex. we, su
4 h 55 minsfr, su , 10 h 55 minsmo, th
15 h 50 mins
10 h 30 mins
8 h
19 h 10 mins
11 h 20 mins , 14 h 5 minsfr , 16 h 50 minssu , 17 h 45 minsex. su , 23 h 15 mins
12 h 15 minstu, th, sa
9 h
15 h 35 mins , 15 h 40 mins
8 h 55 mins , 10 h 55 mins , 15 h 45 minsmo, we, fr
13 h 40 mins , 13 h 45 mins
7 h 45 mins , 12 h 5 mins , 15 h 30 mins , 22 h 5 minstu, sa , 22 h 10 minsth , 22 h 15 minsmo, we, fr, su
12 h 10 minsmo, we, fr, su
7 h 15 minstu, we, th, sa , 11 h 55 minsfr
9 h 5 minstu, sa , 9 h 40 minstu, sa
6 h 50 minstu, th, fr, su , 15 h 50 mins
12 h 40 mins
2 h 50 minsmo, tu, we, su , 6 h 5 minswe, fr
9 h 45 minsmo, we, sa , 10 h
55 minsmo, tu, th, sa , 1 hwe, fr, su
3 h 30 minsth , 4 h 55 minstu , 6 h 15 minsmo , 10 h 55 minswe, sa
16 h 35 mins
19 htu, th, sa
7 h 5 mins , 7 h 20 mins , 10 h 10 minstu, th, sa , 10 h 15 minsmo, we, fr , 10 h 20 minssu , 19 h 15 minstu, th, sa, su , 19 h 25 minsmo, we, fr , 23 h 10 mins
19 h 25 minstu, th, sa
16 h 25 minsex. tu, sa
14 h 30 minswe, th, fr, sa
6 h 50 mins
7 h 50 mins , 13 h 15 mins , 14 h 10 mins , 19 h 10 mins
14 h 45 mins
11 h 45 mins , 12 h 45 mins
10 h 30 mins , 19 h 30 mins
7 h 35 minsth, sa , 8 h 25 mins , 11 h 50 mins , 12 h 55 minsex. tu, su , 13 htu, su , 14 h , 17 h 15 mins , 20 h 20 mins , 21 h 30 mins
8 h 15 mins , 12 h , 15 h 55 mins
15 h 30 mins
17 h 10 mins
9 h 15 mins , 12 h 45 mins , 13 h 25 mins , 20 h 50 mins , 22 hwe , 22 h 5 minsex. we
10 htu, th, sa
8 h 20 mins
13 h 5 mins
8 h , 9 h 5 mins
8 h 10 mins , 11 h , 14 hex. th , 14 h 5 minsth , 18 h
7 h 15 minswe, th, fr, sa
6 h 25 mins
15 h 45 minsmo, we, fr
6 h 40 minstu, su , 7 h 50 minsfr , 9 h 55 minstu, th , 10 hex. tu, th , 16 h 35 minsmo, we, th, sa , 18 h 35 mins , 22 h 35 mins
16 hmo, fr
14 h 30 minsmo, th, sa
14 h 30 minstu, we, fr, su
11 h 30 mins , 12 h 55 minsex. tu, su , 13 htu, su
9 h 30 mins
7 h 5 minsex. mo, su
6 h 40 minsfr, su , 6 h 45 minsmo, we , 15 h 25 minsmo, we, fr, su
9 h 10 minstu, th, sa
8 h 5 minstu, th, sa , 8 h 55 minsmo, we, fr, su
2 h 50 minstu , 3 h 35 minsmo , 8 h 35 minswe
7 h 50 minsmo, we, th, sa
12 h 5 mins , 13 h 30 mins , 14 h 30 mins
1 h 40 minswe , 1 h 55 minstu, sa
2 h 50 mins , 8 h 50 minsfr
4 h 45 minswe , 6 h 15 minswe
14 h 50 minsth, sa , 16 htu, th, sa, su
15 hwe, th, fr, sa
6 h 40 minstu, su , 7 h 50 minsfr , 13 h 20 mins , 16 h 35 minsmo, we, th, sa
20 h 45 mins
13 h 50 mins
10 h 30 minsmo, we, fr, su
6 h 40 mins , 11 h 10 mins , 15 h 15 mins , 17 h 45 minswe , 19 h 15 mins
8 htu, th, sa , 10 h 35 minsmo, we, fr, su
6 h 50 mins
16 h 25 minswe, su
11 h 50 minsmo
10 h 55 mins , 16 h 5 minsex. su , 18 h 55 mins
20 h 45 minsfr
8 h 35 minsex. mo, sa , 22 h 35 mins
12 h 50 mins , 17 h 30 mins , 20 h
15 h 45 mins
19 h 25 minsmo, we, fr, su
18 h 10 minswe, th, fr, sa
15 h 5 mins
10 h 40 mins , 19 h 15 mins
8 h 30 mins , 16 h 5 mins , 17 h 55 minsfr , 18 h 15 minsex. fr
16 h 50 minswe, th, fr, sa
16 h 30 minsex. mo, su
20 h 25 mins
16 h 30 mins
11 h 40 mins , 23 h 10 mins
9 h 45 minsmo, we, sa , 20 h 55 minssa , 21 h 15 minsex. sa , 23 h 20 mins
8 h 35 minsfr , 10 h 10 minswe, th, sa , 12 h 55 minstu, th, sa
1 h 10 minstu, th, su , 2 htu, th, su , 3 hfr , 3 h 30 minsth , 4 h 55 minstu , 6 h 15 minsfr
15 h 30 mins
6 h 25 mins
7 h 25 mins
15 h 50 mins , 18 h 10 mins
8 h 40 mins , 9 h 15 minsmo, we, fr, su , 18 h 30 minsex. th , 19 hth
8 h 30 minstu, we, fr, su , 20 h 50 mins , 22 h 15 mins
9 h 10 minsex. mo, su , 14 h 30 minsth, sa
8 h 10 minstu, th, sa , 8 h 15 minsmo, we, fr, su
11 h 20 mins
19 h 30 minsmo, we, fr, su
13 h 10 mins
15 h 55 mins
6 h 55 minsex. mo, su , 7 h 10 minsmo, su , 13 h , 16 hex. fr , 16 h 5 minsfr , 20 h 25 mins
15 h 10 mins
9 htu, th, sa , 15 htu, th, sa
7 h 40 mins
11 h , 11 h 40 minsex. tu, th
Nearest stations
Airports
a/p Beijing Capital
a/p Nanyuan
жд станция
st. Huangcun