Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Tianjin Binhai ( in city Tianjin )

Map is loading ...
How to reach Tianjin Bi
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
12 h 55 minsmo, fr, su , 13 hwe
7 h 30 minswe
20 h 25 mins , 20 h 30 mins
18 h 15 minsex. mo, we , 20 h 10 mins , 22 h 20 minsmo, we
23 h 50 minstu, th, su
8 h 35 minstu, th, sa
16 h 10 minsth, su
9 h 5 minsmo, we, fr, su
4 h , 5 hex. mo , 7 h , 9 h 30 mins , 10 hsu , 11 h , 12 h , 18 h 30 mins , 19 h 30 mins , 22 h 15 mins
9 h 15 minswe, th, sa, su , 16 hmo, tu, su
18 h 55 mins , 19 h 30 mins
10 h 5 minstu, sa, su , 10 h 10 minstu, th, sa
11 h 10 mins , 15 h 20 mins
14 h 20 mins , 17 h 5 minsex. we
16 h 45 mins , 22 h 45 mins
7 h 55 minstu, th, sa , 8 h 5 minsmo, we, fr, su
6 h 50 mins
12 h 45 minstu, th, sa
18 htu, th, sa
7 h 25 minstu, th , 7 h 30 minssu , 10 h 55 mins , 14 h 50 minsmo, we, th , 18 h 55 minssa , 19 htu
17 h 45 minsmo, tu, th, sa
6 h 35 minswe, fr, sa, su
10 h 40 minssa, su , 22 hsa , 22 h 15 minsmo, fr , 22 h 45 minstu, th, sa , 22 h 50 minstu, th, sa
15 h 20 minsth , 16 h 30 minsmo, tu, we, fr
17 h 5 minsmo, we, fr, su
7 h 45 mins , 8 h 15 minsmo, we, su
6 h 50 mins , 20 h 45 minstu, th, sa
9 h 30 mins
21 h 40 mins
15 h 30 minstu, th , 16 h 10 mins
9 h 10 minssa
7 h 10 minsmo, th, fr, su , 9 h , 9 h 5 mins
13 h 35 minssu
13 h 50 minsmo, we, fr
15 h , 16 h 45 mins
19 h 30 mins
11 h 5 minsmo, we, th , 14 h 55 minsmo, we , 15 hfr, su
12 h 45 minsmo, we, fr, su
6 h 50 minswe , 6 h 55 minsth , 7 hth
13 h 35 minsmo, we, fr , 20 h 5 minsmo, we, fr, su
7 h 5 mins , 8 h 10 mins , 17 h 15 mins , 21 h 15 mins
21 h 5 mins
7 h 20 minswe , 7 h 25 mins , 14 h 30 minsex. th, su , 14 h 35 minsth , 15 h 35 minstu, th , 17 hmo, th, sa , 17 h 15 mins , 17 h 25 mins
11 h 55 minsfr , 12 hmo, we , 12 h 15 mins , 12 h 45 mins , 14 h 45 minstu, th , 14 h 55 mins , 15 h 15 mins , 18 h 20 mins , 20 h 10 mins , 20 h 35 mins
21 h 10 mins
8 h 10 mins
6 h 40 minstu, th , 8 h 10 minsfr, sa , 10 htu , 14 h 50 minsmo , 17 h 10 minsfr, su
12 h 30 minsth, sa , 12 h 55 minswe, fr
7 h 50 minswe, fr, su
11 h 5 mins
8 h 55 minsmo, th , 9 h 5 minsex. mo, th , 14 h 45 mins , 16 h 55 minstu , 17 hex. tu
10 h 50 mins
18 h 35 minstu, th, sa , 18 h 55 minsmo, we, fr, su
16 h 45 mins
11 h 40 mins , 16 h 15 mins
7 h 30 minstu, th, sa
6 h 20 minsmo, we, fr, sa , 6 h 35 mins
10 h 35 minsmo, tu, th, sa
9 h 45 minstu, th, sa
11 h 40 mins
15 h 55 minssu , 16 hex. su , 16 h 5 minsmo, th, fr, su , 18 h 50 minstu, we, th, sa , 18 h 55 mins , 19 hmo, fr, su
6 h 50 minstu, sa
15 h 45 mins , 15 h 50 minstu, th, sa
11 hex. fr, sa , 18 h 50 mins , 19 h 25 minswe, th, fr, su , 20 hmo, tu, sa
15 h 5 minsmo, we, fr, su
9 h 20 minsfr, su
22 h 15 mins
17 h 5 mins , 17 h 15 mins
17 h 55 minssa , 19 h 5 minstu , 19 h 50 minsmo, th, fr , 20 hsu , 20 h 20 mins , 20 h 45 minswe
9 h 20 mins
8 h 20 mins , 8 h 45 mins
8 h 30 minsex. tu, sa , 8 h 45 minsmo, sa, su
16 h 40 minswe, fr, su
9 h 55 minstu, sa , 10 h 50 minswe , 12 h 40 minsth , 17 hex. we, su
13 h 55 mins , 14 hwe, fr
16 h 10 minstu, th, sa
13 h 50 minsmo, we, fr
18 h 5 mins
8 h 15 minswe , 8 h 25 minswe, fr, su , 9 h 55 minsmo , 11 h 55 minssu , 12 h 40 minstu, th, sa , 13 h 20 minsex. su , 15 h 30 minstu, th, sa, su , 15 h 40 minsex. su
8 h 35 minsmo, we, fr, su , 13 h 55 mins , 14 hwe, fr , 18 h 5 mins
9 h 30 minsmo, we, fr, su
12 h 45 minsmo, we, fr, su
22 h 5 minstu, th, sa , 22 h 10 mins
7 h 5 minsex. tu, su , 15 h 35 mins
13 h 10 mins
18 h 25 mins
10 h 25 mins , 10 h 40 mins
12 h 30 mins
10 h 55 mins
8 h 35 minstu, th, sa
20 h 5 minsmo, we, fr, su
9 h 10 minssa , 11 h 30 minsfr
20 h 45 minstu, th, sa
13 hmo, we, fr, su
12 h 15 mins
8 h 35 minsmo, we, fr, su
21 h 25 mins
14 h , 14 h 35 mins
8 h 5 minsmo, we, fr, su
13 h 30 minstu, sa
16 h 40 minsmo, tu, th, sa
11 h 20 minsmo, we, fr, su
8 h 35 minstu, th, sa , 9 h 5 minsmo, we, fr, su
8 h , 10 h 45 mins
17 h 5 minsmo, we, fr, su , 19 h 35 minssa
6 h 40 mins
5 hex. mo, su
21 h 20 minstu, th, sa
15 h 30 minsex. su , 16 h 20 minstu, th, sa , 21 hsu
10 h 55 minsmo, we, fr, su
9 h , 9 h 5 mins , 12 h 10 mins , 12 h 15 minsex. th
8 h 20 mins , 13 h
15 h 30 minstu, th
23 h 30 minsmo, we, fr, sa
14 h 15 mins
11 h 5 mins
11 h 55 minswe , 12 h 10 minsex. we , 14 h 55 minsth , 15 hwe, su
21 h 10 mins
19 h 20 mins
10 h 35 mins
15 h 50 mins
7 h 5 mins
8 h 25 mins
8 h 50 mins , 9 h , 13 h 15 minsmo, we, fr, su , 13 h 40 minsmo, we, fr, su
10 h 55 mins , 15 h 30 minstu
11 h 20 mins , 11 h 30 mins , 12 h 30 mins , 14 h 40 mins , 16 htu, we, th, fr
8 h 5 mins
35 minswe , 7 h 45 mins , 8 h 15 mins , 14 h 45 minsex. tu , 14 h 55 minsmo, we , 15 htu , 15 h 5 minstu , 16 h 25 mins , 16 h 50 mins , 18 h 55 mins , 20 h
19 h 50 mins , 20 hth , 21 htu , 21 h 5 minsmo, fr, su , 21 h 10 minstu, th, sa , 21 h 40 minsmo, we, fr, su
6 h 55 mins
7 h 40 minsex. sa, su , 11 h 35 mins , 12 h 35 mins , 13 h 20 mins , 19 h 15 mins
11 h 30 mins , 12 h 30 minsmo, th, sa , 12 h 45 minsth
15 h 50 mins
13 h 40 minsmo, we, fr , 18 h 35 minstu, th, sa
17 h 10 mins
7 h 40 mins , 8 h , 11 h 40 mins , 11 h 45 mins , 14 h 30 mins , 14 h 35 mins , 17 h 20 minssu , 17 h 45 minsmo, we
16 h 40 minswe, fr, su
7 h 30 minswe
11 h 5 mins , 19 h 45 mins
20 h 10 minsmo, we, fr, su
7 h 30 mins , 8 h 40 mins , 16 h 5 mins , 16 h 10 mins
9 h 20 minswe
14 h 45 minstu, th, fr, su
13 h 5 minswe, su , 13 h 50 minswe, su , 17 h 30 minsmo, th , 18 hfr , 18 h 5 minsmo
12 h 55 minstu, th, fr, sa , 13 hmo , 13 h 40 minswe
7 h 10 minsmo, th, fr, su
13 h 40 minsex. mo, su
10 h 35 minsth , 15 h 50 minssu , 16 h 35 minsmo, we, fr, sa , 17 htu
20 h 5 minsmo
11 h 30 minsmo, th, sa
18 h 35 minstu, th, sa
10 h 35 minswe, su
14 h 55 minstu, th, sa
7 h 20 minsmo, we, su , 11 h 15 minssu , 13 h 35 minswe, fr , 14 h 5 minsmo
8 h 30 minstu , 8 h 45 minsmo, sa, su
18 h 55 minsmo, we, fr, su
6 h 35 minsex. tu, sa
12 h 15 minstu, th, sa, su , 13 h 35 mins , 16 h 15 minsth , 17 h 35 minsex. th , 21 h 30 minsmo, we , 22 hfr
16 h 20 minssa , 16 h 50 minsmo, we, th , 20 hfr , 21 hmo, we, fr, su
19 h , 21 h 20 minsmo, tu, sa, su
8 h 45 minsmo, we
6 h 50 minstu, th, sa, su
7 h , 7 h 15 minsfr, su
22 h 20 mins
13 h 20 mins
7 h 55 mins , 9 h , 12 h 15 mins , 12 h 40 mins , 21 h 15 mins
7 hex. su , 7 h 20 mins , 17 h 35 minssu
21 htu, th, sa
10 h 45 minstu, th, fr , 10 h 50 minswe, su , 11 hmo
11 h 30 minsfr
16 h 10 minstu, th, sa
6 h 40 minsmo , 7 hsa , 7 h 55 minswe , 8 hth , 12 h 55 minstu, th, fr, sa , 13 hmo , 13 h 40 minsmo, fr, su
12 h 55 minswe, fr
20 h 10 minsmo, we, fr, su
10 h 55 minstu, th, sa , 18 h 55 minsmo, we, fr, su
20 h 15 mins , 20 h 30 mins
16 h 45 mins
16 h 10 minsth, su
7 h 20 minsmo, we, su
13 h 40 minsmo, we, fr , 18 h 35 minstu, th, sa
16 h 10 minsmo, we, fr, su
7 h 55 minstu, th, sa , 8 h 5 minsmo, we, fr, su
13 h 35 minsmo, we, fr
7 h 40 minsfr , 8 h 40 mins , 15 h 15 minsmo, fr , 16 h 15 minsfr
6 h 50 minstu, sa
8 h 10 mins
8 h 15 minssa , 8 h 25 minswe, fr, su , 11 h 55 minssu
Nearest stations