Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Xi'an Xianyang ( in city Xian )

Map is loading ...
How to reach Xi'an Xian
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
15 h 25 mins , 17 h 25 minstu, th, sa , 17 h 50 minstu, th, sa
13 h 40 mins
11 h 20 mins
9 h 25 minstu, th, sa
45 minssu
1 h 25 mins , 15 h 35 mins , 22 h 50 mins
2 h 20 minsmo, tu, th, sa
21 h 10 mins
1 h 30 minswe, fr
6 h 20 mins , 6 h 35 minsmo, we, fr, su
13 h 35 mins
10 h 20 mins
12 h 45 mins , 17 h 15 mins
8 h 30 mins , 9 h 30 minsex. mo, th , 11 h , 12 h 30 mins , 14 h , 14 h 30 mins , 15 h 30 mins , 16 hmo, we, fr , 16 h 10 mins , 18 h 20 mins , 18 h 30 mins , 19 h 30 mins , 20 h 30 mins
8 h 5 minstu
6 h 30 mins , 7 h 30 minsmo, we, fr , 9 h , 11 h 30 mins , 12 h , 13 h 30 mins , 16 hfr, su , 17 h 25 mins , 18 h , 21 hex. fr, su , 22 h 30 mins
9 h 30 mins , 12 h 10 mins , 16 h 30 mins , 20 h 55 mins , 21 h
10 h 30 mins , 20 h , 23 h
19 h
15 h 20 minsmo, th
2 h 10 minssu
13 h 35 minsmo, we, fr, su
7 h 45 mins
10 h 55 mins , 14 h 40 mins
14 h 20 mins
6 h 45 mins , 9 h 25 minswe, fr, su , 17 h 20 minstu, th, sa
7 h
15 h
8 h 15 mins
8 h 10 minsmo, we, fr , 8 h 15 minsmo, we, fr , 14 h 50 mins , 15 h 20 minsex. we, sa , 21 h 5 mins , 21 h 50 mins
15 h 50 mins
19 h 10 mins
10 h 25 mins , 16 h 20 mins
15 h 45 minstu, th, sa , 16 h 55 minstu, th, sa
6 h , 6 h 15 mins , 22 h 45 minsex. we, su , 23 h 5 mins
18 h 10 minstu, th, sa
13 h 55 minstu, th, sa
19 h 40 minstu, th, sa
3 h 25 minstu
7 h 50 mins , 19 h 15 mins
12 h 5 mins
23 h 55 minswe, th, fr, sa
13 h 45 mins , 14 h 25 minsmo , 18 h 45 minstu, th, sa , 19 h 50 minsmo, we, fr, su
11 h 45 mins
12 h 50 minsth , 19 h 40 minsmo, we, fr, su
20 h 5 mins
7 h 5 mins
13 h 35 minsex. sa
11 h 5 mins , 16 h 5 mins , 17 h 20 mins , 21 h 35 mins , 21 h 50 mins
9 h 55 mins
6 h 35 minstu, th, sa
21 h 30 minstu, th, sa , 22 h 25 minstu, th, sa
15 h 5 mins
6 h 50 minsmo, we, fr, su
2 h 5 minssa
6 h 30 mins , 14 h 25 minsmo, we, fr, su , 16 h 45 mins , 19 h 35 mins , 20 h 45 mins
15 h 50 minsmo, we, fr , 16 h 5 minsmo, we, fr
12 h 30 mins
8 h 40 mins
8 h 5 minstu, th, sa
7 h 10 mins
12 h 15 minsex. th, su , 20 h 25 mins
6 h 50 minsmo, we, fr, su , 20 h 45 mins
12 h 25 mins , 14 h 25 mins , 19 h 10 mins
19 h 35 mins
22 h 30 mins
7 h , 9 h 30 mins , 19 htu, th, sa , 23 h
8 h , 9 hex. fr, su , 11 h , 12 hex. fr, su , 13 h , 15 hmo, we, th, sa , 16 htu, fr, sa, su , 17 h , 18 h , 20 h , 21 h
15 minsex. mo, su
8 h 30 mins , 15 h 45 mins
7 h , 7 h 30 mins , 14 h , 22 h
18 h 40 mins
6 h 35 mins , 7 h 40 minsmo, we, fr, su
12 h 5 mins , 14 h 10 mins
8 h 35 mins
12 h 45 minstu, th, sa
8 h 50 mins
9 h 55 mins , 21 h 15 mins
7 h 25 minstu, th, sa
11 h 50 minstu, th, sa
6 h 15 mins , 17 h 5 mins
7 h 40 minsmo, we, fr, su
8 h 20 mins , 16 h 55 minsth , 17 h 5 minsex. th , 21 h 30 mins
14 h 10 mins
9 h 10 minswe, sa
13 h 45 mins , 14 h 25 minsmo
6 h 50 minstu, th, sa
11 h 35 minstu, th, sa , 11 h 45 mins , 18 h 50 minsmo, we, fr, su , 19 h 5 mins , 20 h 5 mins , 20 h 10 mins
8 h 5 minstu, th, sa
12 h 10 mins , 16 h 25 mins , 18 h 35 mins , 21 h 35 mins
8 h 15 mins , 13 h 25 mins
21 h 40 mins
4 h 35 minssu
6 h 10 mins
7 h 10 mins , 13 h 15 mins
19 h 25 mins , 20 h 50 mins
12 h 20 minsmo, we, su
17 h 25 mins
6 h 55 mins , 7 h 10 minsmo, we, fr, su , 21 h 10 mins , 21 h 20 mins
15 h 5 minsmo, we, fr, su
13 h 40 minsmo, we, fr, su
21 h 45 mins , 23 h 45 mins
15 h 15 mins , 15 h 55 mins
10 h 35 minsmo
15 h 25 minsmo, we, fr, su
25 minstu, th, sa
19 h 25 mins
11 h 20 mins , 11 h 25 mins
12 h 20 minsmo, we, su
15 h 50 minswe, th, sa, su
9 h 55 mins , 10 h 5 mins
11 h 20 mins
15 h 25 mins , 16 h 20 minswe, sa
7 h 10 mins
2 hex. mo, su
6 h 40 minsmo, we, fr, su
15 h 5 minsmo, we, fr, su
8 hmo, tu, th, sa
9 h 20 mins
35 minstu, th, sa , 23 h 45 minsmo, we, fr, sa
2 h 25 minsmo, fr
10 h 10 mins , 16 h 30 mins
15 h 5 minsmo, we, fr, su
18 h 55 mins
10 h 55 mins , 22 h 35 mins
13 h 15 mins , 14 h 20 mins
9 h 55 mins
15 h 40 mins , 23 h 20 mins
6 h 55 mins , 7 h 10 minstu, th, sa
8 h 25 mins
13 h 55 minsmo, we, fr, su
17 h 45 minsmo, we, fr, su
7 h 25 minstu, th, sa , 7 h 40 minsmo, we, fr, su , 8 h 40 minstu, th, sa
13 h 55 minstu, th, sa
7 h 15 minsex. su
14 h 45 mins , 22 h 25 mins
7 h 25 minstu, th, sa
19 h 40 mins
10 h 5 mins
15 h 15 mins
13 h 50 mins , 16 h 15 minsmo , 17 h 40 mins
17 h 25 minstu, th, sa , 17 h 50 minsmo, we, fr, su
10 h 10 mins
17 h 25 minsmo, we, fr, su , 17 h 50 minsmo, we, fr, su
30 mins , 1 h 40 mins
6 h 20 mins
7 h 35 mins , 15 h 25 mins , 17 h 45 minsmo, we, fr, su , 18 h 40 minsmo, we, fr, su , 19 h 15 mins
12 h 35 minswe, th, fr, sa , 15 h 30 mins , 16 h 25 mins
11 h 40 mins , 13 h 25 minsmo, we, fr, su , 20 h 20 mins
23 h 5 mins
21 h 50 mins
20 h 45 mins , 22 h 15 mins
8 h 5 minstu, th, sa
2 h 25 minsex. mo, su
7 h 40 mins , 7 h 55 mins , 11 h 40 mins
7 h 20 minstu, th, sa , 7 h 50 mins , 13 h 45 minstu, th, sa
12 h 50 minsth
7 h 15 mins , 8 h 10 minsmo, we, fr, su
7 h 40 minstu, th, sa , 7 h 50 minstu, th, sa
1 h 10 minssa
15 h 55 minssu
9 h 50 mins
21 hmo, th
14 h 25 minstu, th, sa
7 h 25 minstu, th, sa , 8 h 40 minstu, th, sa
10 h 25 mins , 11 h 25 mins
13 h 50 minstu, sa , 14 h 40 minstu, sa
45 minssu
3 h 40 minsth
25 minsmo, we, fr, su , 23 h 35 minsmo, we, fr, su
8 h 10 minsmo, we, fr , 8 h 15 minsmo, we, fr
13 h 35 minssa
8 h 10 mins , 8 h 45 minsmo, we, fr , 13 h 30 mins
6 h 5 mins , 15 h 35 mins , 17 h 50 mins
22 h 25 mins
7 h 15 mins
7 h 55 mins , 10 h 50 mins , 16 h 20 mins , 18 h 35 mins , 19 h 45 mins , 20 h 25 mins , 23 h 40 mins
8 h 5 mins , 17 h 35 mins
8 h 5 minsmo, we, fr, su
6 h 50 minsmo, we, fr, su
16 h 35 mins , 18 h 45 mins
10 h 20 mins , 23 h 15 mins
7 h 30 mins , 16 h 45 mins
12 h 30 mins
9 h 15 mins
13 h 55 minsmo, we, fr, su
15 h 20 mins
11 h 35 mins , 21 h 45 mins
14 h 50 minssa
3 h 10 minstu, sa
6 h 20 mins , 6 h 35 minsmo, we, fr, su
14 h 15 mins , 14 h 45 mins
14 h 30 minsmo, fr, su
8 h 25 mins , 8 h 40 minsmo, we, fr, su , 14 h 35 minstu, th, sa
7 h 35 mins
1 h 55 minsth, su
1 h 5 minsth, sa , 2 h 5 minstu, su , 2 h 20 minsmo, we, fr
9 h 30 minstu, th, fr, su
22 h 50 mins
7 h 25 mins , 9 h 25 mins , 14 h 15 mins , 14 h 45 mins
14 h 45 mins , 16 h 15 mins , 22 h 45 mins , 23 h 15 mins
18 h 35 mins , 19 h 10 minstu, th, sa
16 h 40 minstu, th, sa
1 hwe
14 h 40 minswe, fr
6 h 40 minsmo, we, fr, su , 18 h 5 mins
11 h 10 mins , 12 h 45 minsmo, we, fr, su , 21 h 15 mins
7 h 40 mins , 9 h 20 mins , 15 h 25 minsmo, we, fr, su
16 h 45 minswe
7 h 20 mins , 7 h 25 minsmo, we, fr, su
3 h 25 minsth , 13 h 10 minsex. we, sa
7 h 25 mins
4 h 35 minsth , 5 h 35 minssa , 12 h 40 mins , 12 h 55 mins
15 h 45 mins
12 h 30 mins , 15 hex. sa, su , 22 h 30 minsex. fr, su
6 h 30 mins , 7 h 30 mins , 8 h , 8 h 55 minswe, fr, su , 9 h , 10 h , 11 h , 12 h 10 minsth, sa , 13 h , 13 h 30 mins , 14 h , 16 htu, th, sa , 17 h , 18 h , 18 h 45 minswe, su , 19 h 5 mins , 20 htu, th, sa , 21 h
8 h 30 mins , 16 h 35 mins
8 h , 11 h 30 mins , 16 h 30 minsmo, we, fr, su , 18 h 30 mins , 21 h 30 mins
12 h , 15 h 10 minstu, fr , 19 h 30 mins
17 h 20 minsmo, we, fr, su , 17 h 40 minsmo, we, fr, su
19 h , 21 h 30 minssu
7 h 40 minsmo, we, fr, su
18 h 10 mins
6 h 25 minstu, th, sa
14 h 35 minsmo, we, fr, su
15 h 5 minsth, sa
7 h 30 mins , 12 h 55 mins
7 h 55 mins , 12 h 20 mins , 20 h 50 mins , 22 h 15 mins , 23 h 15 mins
15 h 5 mins
10 h 50 mins
9 h 35 minswe, fr, su , 15 h 20 mins
7 h , 7 h 5 mins , 7 h 10 mins , 7 h 35 mins , 9 h 45 mins , 9 h 55 mins , 12 h 5 minsex. we, fr , 13 h 5 minsex. th , 13 h 35 minstu, fr, su , 13 h 50 minsmo, we, th, sa , 14 h 5 minsmo, fr , 17 h 5 mins , 18 h 15 mins , 20 h 20 minssa, su
8 h 20 mins , 15 h 15 mins , 21 h 50 mins
12 h 15 minsmo, tu, su
6 h 55 mins , 7 h 10 mins , 8 h 35 mins , 10 h 45 mins , 14 h 50 mins , 16 h 55 mins , 18 h 25 mins , 22 h 25 mins
7 h 5 mins , 8 h 55 mins
10 h 15 mins
10 h 45 minsth, su
15 h 5 minsth, sa
7 h 45 mins
20 h 35 mins
14 h 10 minsfr
1 h 35 minsex. we
18 h 5 minsmo, fr , 18 h 10 minsmo, fr
8 h 15 minswe, sa , 8 h 25 minswe, sa
15 h 40 minstu, sa
10 h 5 minssu , 10 h 45 mins , 20 h 40 minsfr
6 h 50 minstu, th, sa
23 h 25 minsex. tu
17 h 50 minssa
7 h 20 minstu, we, th , 7 h 30 mins , 8 h , 8 h 20 minstu, th, sa, su
8 h 25 minsmo, we, sa
13 h 35 minsmo, we, fr, su
12 h 50 minsmo, we, fr, su
13 h 40 minstu, th, sa
9 h 35 minstu, th, sa
6 h 15 mins
15 h , 16 h 45 mins , 19 h 15 mins
8 h 10 minstu, th, sa, su , 10 h 55 mins , 12 h 35 mins , 12 h 40 minsmo, fr, sa , 16 h 20 minswe, sa , 19 h 20 mins , 19 h 55 mins , 21 h 25 mins
20 h 25 mins
11 h 50 mins
12 h 20 mins , 18 h 10 mins
10 h 35 mins
17 h 55 mins
15 h 5 minstu, th, sa
7 h 45 minstu, th, sa
6 h 40 minstu, th, sa
12 h 45 mins , 13 h 35 mins
19 h 10 minstu, th, sa
9 h 40 mins
16 h 10 mins , 21 h 15 mins
9 h 20 mins
10 h 15 minsex. fr
6 h 55 mins
18 h 10 mins , 20 h 25 mins
6 h 25 minstu, th, sa
19 h 40 mins
10 h 30 mins , 23 h 5 mins
19 h 25 mins , 19 h 40 mins
15 h 25 minstu, th, sa
9 h 55 mins
12 h 50 minsmo, we, fr, su
13 h 40 minstu, th, sa
7 h 20 mins , 17 h 10 mins
11 h 5 mins , 11 h 25 mins , 14 h 15 mins , 15 h 10 mins , 17 h 55 mins , 20 h 20 mins , 21 h 15 mins
20 h 45 mins
9 h 45 mins , 9 h 50 mins
6 h 40 minstu, th, sa
7 h 35 mins , 8 hmo, tu, th, sa , 17 h 10 mins , 22 h 10 mins
11 h 35 mins , 12 h 15 mins
5 minsmo, we, su
10 h 25 mins
9 h 50 mins
7 h 20 minstu, th, sa , 7 h 50 mins
10 h 30 mins
14 h 10 minstu, th, sa
9 h 45 mins
6 h 5 mins , 22 h 35 mins
16 h 25 minsth, fr
30 mins
7 h 20 mins , 7 h 25 minsmo, we, fr, su , 7 h 40 minstu, th, sa , 7 h 50 minstu, th, sa
6 h 40 minstu, th, sa
7 h 15 minsex. su
12 h 45 minsmo, we, fr, su
6 h 10 mins , 23 h 20 mins
10 h 40 mins , 16 h 40 mins , 17 h 35 mins , 19 h 20 mins
21 h 45 mins , 23 h
8 h 40 mins
22 h 35 mins
17 h 35 mins
17 h 5 mins
15 h 5 minstu, th, sa
15 h 45 mins
7 h 45 mins
6 h 20 mins
20 h 10 mins , 22 h 20 mins
7 h 10 mins , 8 h 45 mins , 15 h 55 mins , 18 h 25 mins , 21 h 30 mins , 23 h 25 mins
10 h 40 mins , 10 h 50 minswe, sa
6 h 45 mins
7 h 35 mins
22 h 15 minstu, th, sa
20 h 10 mins
14 h 35 minsmo, we, fr, su
15 h 10 mins
7 h 50 mins
7 h 35 minssu , 14 h 5 minsmo, fr
11 h 50 minsmo, we, fr, su
19 h 20 mins
15 h 10 mins
13 h 5 mins , 20 h 20 mins
9 h 45 mins
Nearest stations