Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Xi'an Xianyang ( in city Xian )

Map is loading ...
How to reach Xi'an Xian
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
17 h 50 minstu, th, sa
13 h 20 minsex. sa
11 h 20 mins , 15 h 10 mins
9 h 25 mins
6 h 15 minsmo, we, fr, su
8 h 10 minstu, th, sa
6 h 35 mins
45 minssu
11 h 55 mins
1 h 25 mins , 15 h 35 mins , 22 h 50 mins
1 h 35 minsmo, tu , 2 h 20 minsmo, tu, th, sa
21 h 10 mins
13 h 25 minstu, th, sa
18 h 40 minstu, th, sa
1 h 30 minswe, fr
8 h 40 mins
13 h 35 mins , 13 h 40 mins
6 h 25 minsmo, we, fr, su
12 h 45 mins , 17 h 15 mins
8 h 30 mins , 9 h 30 minswe, sa, su , 11 hth , 12 h 30 mins , 13 h 30 minstu, we, th , 14 h , 15 h 30 mins , 16 hmo, we, fr , 16 h 10 mins , 17 h 30 mins , 18 h 20 mins , 19 h 30 mins , 20 h 30 mins
8 h 5 minsfr , 10 h 25 mins
6 h , 6 h 30 mins , 7 h 30 minstu , 8 hwe, sa, su , 9 h , 11 h 20 mins , 11 h 30 minsmo, su , 12 h , 13 h 30 mins , 14 h , 16 h , 17 h 30 minsfr, su , 18 h , 21 hmo, tu, we, th , 21 h 30 minsex. su , 22 h 30 mins
10 h , 12 h 10 minstu, sa , 20 h 55 mins , 21 h
10 hsu , 10 h 30 mins , 15 h 30 mins , 20 h , 22 h 40 minswe , 23 h
12 h 45 minsex. mo, th
15 h 40 minsmo, th
2 h 10 minssu , 2 h 20 mins
13 h 35 minsmo, we, fr, su
8 h 20 minstu, sa
10 h 50 mins , 10 h 55 mins , 12 h 55 mins , 14 h 40 minswe, th, fr, sa
13 h 50 mins , 14 h 20 minsmo, we, sa
6 h 45 mins , 9 h 25 minswe, fr, su , 17 h 20 minstu, th, sa
7 h
15 h
8 h 15 minstu, su , 15 h 50 mins , 17 h 25 mins
8 h 10 minsmo, we, fr , 8 h 15 minsmo, we, fr , 14 h 50 mins , 15 h 20 minswe, th, fr, sa , 21 h 5 mins , 21 h 10 mins , 21 h 50 mins
8 h 20 mins , 14 h 15 minswe, sa
15 h 50 mins
12 h 25 minsmo, we, fr, su , 18 h 50 minstu, th, sa
10 h 30 minsfr , 19 h 10 mins
10 h 25 mins , 16 h 15 mins
15 h 45 minstu, th, sa , 16 h 55 minstu, th, sa
6 h , 6 h 15 minstu , 22 h 45 minsth , 23 h 5 mins
21 h 5 mins
16 h 25 minsth , 17 h 40 minstu, th, sa , 18 h 10 mins
8 h 10 minsmo, we, fr, su
13 h 55 minstu, th, sa
8 h 50 minsmo, we, fr, su
19 h 40 minstu, th, sa
3 h 25 minstu
7 h 50 mins , 18 h 50 minsmo, tu , 19 h 15 mins
11 h 35 minsmo, we, fr, su
12 h 5 mins
23 h 55 mins
17 h 10 mins
13 h 45 mins , 14 h 25 minsmo , 18 h 45 minstu, th, sa , 19 h 50 minsmo, we, fr, su
7 h 50 mins
2 h 30 minswe, fr, su , 3 h 55 minswe, fr, su
11 h 45 mins , 21 h 5 mins
12 h 50 minstu, th, sa , 19 h 40 minsmo, we, fr, su
19 h 10 mins , 20 h 5 mins
11 h 55 mins , 13 h 20 mins , 13 h 35 minssa
15 h 55 minsmo, we, fr, su
11 h 5 mins , 16 h 5 mins , 17 h 20 minsmo, tu, we, th , 21 h 25 mins , 21 h 50 mins
6 h
9 h 55 mins
6 h 35 minstu, th, sa
21 h 30 minstu, th, sa , 21 h 40 minstu, th, sa , 22 h 15 minstu, th, sa
15 h 5 mins , 15 h 10 mins
6 h 25 minsmo, we, fr, su
1 h 55 mins
6 h 30 mins , 14 h 25 minsmo, we, fr, su , 16 h 45 mins , 19 h 35 mins , 20 h 45 mins
14 h 35 minsmo, we, fr, su
15 h 50 minsmo, we, fr
12 h 10 mins , 12 h 30 minsex. we, sa , 19 h 55 mins
8 h 40 mins
7 h 40 minsmo, we, fr, su
17 h 35 mins
7 h 10 mins
12 h 10 minsmo, we, fr, sa , 12 h 15 minsex. th, su , 16 h 55 minstu, th, sa , 20 h 25 mins , 23 h
6 h 50 minsmo, we, fr, su , 20 h 45 minstu, th, sa
12 h 25 mins , 14 h 25 mins , 16 h 50 mins , 19 h 10 mins
6 h 45 minstu, th, sa
19 h 35 mins
7 h 20 mins
22 h 30 mins
7 h , 7 h 30 mins , 9 h 30 minstu, th, sa , 19 h , 22 h 30 mins , 23 h
8 hsa , 9 hmo, th, su , 11 htu, su , 12 h , 13 h , 15 hex. we , 16 htu, fr, sa, su , 17 h , 18 h , 20 hmo, we, fr, su , 21 hex. we
15 minsex. mo, su
8 h 30 mins , 11 h 30 mins , 15 h 30 minsfr , 18 h 30 minsmo, we, fr, su , 23 h 10 mins
7 h , 7 h 30 minstu, we, fr , 14 hex. th, sa , 16 h 30 mins , 17 h 30 mins
18 h 40 mins
7 h 10 mins
9 h 5 minsmo, tu, sa , 19 h 25 minsmo, we, fr, su
12 h 35 mins , 14 h 10 mins
9 h 15 mins
8 h 35 mins
7 h 55 mins , 8 h 50 mins
6 h 50 minsmo, we, fr, su
23 h 10 minstu, th, sa
9 h 40 mins , 23 h 15 mins
7 h 25 minsmo, we, fr, su
8 h 15 minswe , 17 h 15 minsmo
22 h 40 mins
12 h 5 minstu, th, sa
12 h 15 minsmo
6 h 15 mins , 17 h 5 mins
6 h 45 minsmo, we, fr, su
7 h 40 mins , 8 h 20 mins , 12 h 40 mins , 16 h 55 minsth , 17 h 5 minsex. th , 21 h 30 mins
14 h 10 mins
7 h 45 mins , 9 h 10 minswe, sa , 11 h 25 minswe, fr , 13 h 25 mins
13 h 50 mins
13 h 45 mins , 14 h 25 minsex. mo
8 h 10 minstu, th, sa , 8 h 15 minswe , 17 h 25 minstu, th, sa
6 h 50 minstu, th, sa
6 h 5 mins
11 h 35 mins , 11 h 45 minsex. tu, su , 18 h 50 minstu, th, sa , 19 h 5 mins , 20 h 5 mins , 20 h 10 minsmo, we, fr, su
7 h 40 minsmo, we, fr, su , 22 h 25 minstu, sa
12 h 5 mins , 12 h 10 mins , 16 h 10 mins , 16 h 25 minsex. th , 17 h 5 mins , 18 h 35 mins , 20 h 50 mins , 21 h 35 mins
7 hmo, we, fr, su
7 h 50 minstu, fr , 8 h 15 mins , 12 h 35 mins , 20 h 35 minsmo, we, fr
18 h 35 minssu
6 h 45 mins
10 h 35 mins , 21 h 40 minsex. th, fr
6 h 40 mins , 17 h 35 mins
4 h 35 minssu
6 h 10 mins
13 h 40 minsmo, we, fr, su
7 h 10 minswe, th, fr , 13 h 15 minsex. su , 13 h 40 mins , 17 h 10 mins
19 h 20 minssa , 20 h 50 mins
12 h 20 minsmo, we, su
8 h 40 minsex. tu, fr
17 h 25 mins
6 h 55 mins , 7 h 10 mins , 21 h 10 mins , 21 h 20 mins
13 h 35 mins
15 h 5 minsmo, we, fr, su
14 h 25 mins
12 h 35 minsmo, we, fr, su
21 h 45 mins , 22 h 35 mins , 23 h 45 mins
15 h 15 mins , 15 h 45 mins
18 h 20 mins
8 h 5 minssu
10 h 35 minsmo
15 h 25 minsmo, we, fr, su
13 h 10 minstu, th, sa
25 minstu, th, sa
10 h 20 mins
19 h 25 mins , 20 h 25 mins
11 h 25 mins
12 h 20 minsmo, we, su
8 h 10 minsmo, we, fr, su , 8 h 40 mins , 13 h 20 mins
15 h 50 mins
9 h 55 mins , 10 h 5 mins
11 h 20 mins , 14 h 20 mins
15 h 20 mins , 16 h 20 minswe, sa
7 h 10 mins
2 hex. mo, su
6 h 40 minsmo, we, fr, su
17 h 25 minstu, th, sa
15 h 5 minsmo, we, fr, su
8 h 55 mins
6 h 35 minsmo, we, fr, su
8 hmo, tu, th, sa
9 h 20 mins
7 h 5 minstu, th, sa, su
35 minstu, th, sa
2 h 10 minsmo, fr , 2 h 25 minsmo, fr
7 h 25 mins
10 h 10 mins , 10 h 25 mins , 16 h 20 mins , 16 h 30 minsmo, th
15 h 5 minsmo, we, fr, su
10 h 5 mins , 10 h 55 mins , 18 h 35 mins , 22 h 35 mins
13 h 10 mins , 14 h 20 mins
9 h 55 mins
16 h 20 mins , 21 h 40 minsex. fr, sa , 23 h 30 mins
6 h 55 mins , 7 h 10 minsmo, we, fr, su
18 h 50 minsmo, we, fr, su
8 h 25 mins
13 h 55 minsmo, we, fr, su
17 h 35 mins , 17 h 45 mins
21 h 20 mins
7 h 25 minstu, th, sa , 7 h 40 minsmo, we, fr, su , 8 h 40 minstu, th, sa
13 h 55 minstu, th, sa
7 h 15 mins
14 h 10 minswe, sa
14 h 45 mins , 15 h 5 mins , 22 h 25 mins
7 h 25 minsmo, we, fr, su
19 h 40 minsmo, we, fr
10 h 5 mins
15 h 10 mins , 15 h 15 mins
9 h 5 mins , 13 h 50 mins , 14 h 5 mins , 16 h 15 minsmo , 17 h 40 mins
17 h 50 minstu, th, sa
15 h 15 mins
10 h 10 mins , 16 h 55 minsmo, we, fr, su
17 h 50 minstu, th, sa
12 h 35 mins
21 h
30 mins , 35 mins
6 h 20 mins
7 h 35 mins , 7 h 45 minsex. su , 14 h 45 mins , 15 h 25 mins , 17 h 35 mins , 17 h 45 mins , 18 h 15 mins , 18 h 40 minsex. tu , 19 h 15 minstu, we, th, fr
12 h 30 minssa , 15 h 20 minsex. su , 15 h 30 mins , 15 h 40 mins
11 h 40 mins , 13 h 25 minsmo, we, fr, su , 20 h 20 mins
23 h 5 mins
21 h 50 mins
20 h 45 mins , 22 h 15 mins
9 h 55 mins , 17 h 15 mins , 17 h 25 minsmo, we, fr, su , 18 h 35 minstu, th, sa
8 h 5 minstu, th, sa
2 h 25 minswe, fr
6 h 50 mins
6 h 55 mins , 7 h 40 mins , 7 h 55 mins , 8 h 20 mins , 11 h 20 mins , 11 h 40 minsmo, th, fr, su
7 h 20 minstu, th, sa , 7 h 50 mins , 13 h 45 minstu, th, sa
6 hex. tu , 15 h 45 minstu , 16 h 30 mins , 21 h 25 mins
12 h 50 minstu, th, sa
6 h 50 mins
6 h 55 mins , 19 h 20 minsmo, we, fr, su , 19 h 45 minsmo, we, fr, su , 19 h 50 minstu, th, sa
7 h 40 minstu, th, sa , 7 h 50 minstu, th, sa
9 h 10 minstu, th, sa
1 hmo, sa
12 h 40 mins
15 h 55 minssu , 16 h 5 mins
10 h 20 mins
21 hmo, th , 21 h 20 mins
14 h 25 minstu, th, sa
7 h 25 minstu, th, sa , 8 h 40 minstu, th, sa
10 h 25 minsex. tu , 11 h 45 mins
9 h 35 minsth
13 h 50 minstu, sa , 14 h 40 minstu, sa
45 minssu
3 h 15 mins , 3 h 40 minsth
25 minsmo, we, fr, su , 23 h 35 minsmo, we, fr, su
18 h 40 minsex. tu
18 h 15 mins
8 h 10 minsmo, we, fr , 8 h 15 minsmo, we, fr
13 h 35 minstu, th, sa
8 h 10 mins , 8 h 45 minstu, th, fr, su , 13 h 30 minsex. fr
5 h 55 minstu, th, sa
7 h 35 minsfr
6 h 5 mins , 14 h 30 mins , 15 h 35 mins , 17 h 50 mins , 19 h 40 mins
14 h 10 minswe, sa
22 h 25 mins
7 h 55 mins , 10 h 50 mins , 14 h 45 mins , 18 h 25 mins , 19 h 55 mins , 20 h 40 mins , 23 h 55 mins
7 htu, th, sa
8 h 5 mins , 16 h 50 mins
7 h 15 mins , 17 h 15 mins
20 h 10 mins
13 h 55 mins
7 h 40 mins
6 h 25 minsmo, we, fr, su
16 h 25 mins , 18 h 45 mins
15 h 20 mins
10 h 20 mins , 23 h 15 mins
7 h 30 mins , 16 h 45 mins
12 h 20 mins
9 h 15 mins , 9 h 35 mins
15 h 45 minsex. mo, tu
23 h 5 minsth, sa
13 h 55 minsmo, we, fr, su
10 h 5 minstu, th, sa
11 h 35 mins , 11 h 45 mins , 21 h 45 mins , 22 h 10 mins
14 h 50 mins
20 h 5 mins
21 h 50 mins
3 h 10 minstu, sa
6 h 20 minsex. mo, fr , 6 h 35 mins
6 h 5 minsex. sa , 6 h 50 mins
14 h 15 mins , 14 h 45 mins
14 h 10 minsmo, fr, su
8 h 25 mins , 8 h 40 minsmo, we, fr, su , 14 h 35 minstu, th, sa
23 h 35 mins
7 h 35 mins
1 h 50 minssu , 1 h 55 minsth, su
9 h 35 minsmo, we, sa
19 h 40 minsex. sa
19 h 10 mins
1 h 5 minsth, sa , 1 h 25 minsex. we , 2 h 5 minstu, su , 2 h 20 minsmo, we, fr , 2 h 35 minswe
8 h 15 minstu, th , 18 h 10 minsfr
14 h 40 minsth, su , 15 h 50 minsth, su
19 h 45 minstu, th, sa
7 h 25 minsex. fr , 9 h 25 mins , 10 h 30 mins , 14 h 15 mins , 14 h 45 mins
14 h 55 mins , 17 h 45 mins , 23 h 15 mins
18 h 35 mins , 19 h 10 minstu, th, sa
15 h 55 minstu, th, sa
1 hwe, sa , 1 h 30 mins
7 h 5 minsmo, we, fr
14 h 40 minswe, fr
5 h 30 mins
6 h 40 minsmo, we, fr, su , 18 h 5 mins
7 h 40 minstu, th, sa , 11 h 15 mins
7 h 40 mins , 9 h 20 minswe, fr, su , 15 h 25 minsmo, we, fr, su
16 h 45 mins
16 h 40 mins , 22 h 5 mins
7 h 20 mins , 7 h 25 minsmo, we, fr, su
7 h 45 minsmo, we, fr, su , 21 h 35 minsmo, we, fr, su
3 h 25 minstu , 4 h 10 minsth , 13 h 25 minsex. we, sa , 14 h 50 mins
7 h 25 minsfr
4 h 35 minsth , 5 h 35 minssa , 12 h 40 mins , 12 h 55 mins
15 h 45 mins
12 h 20 mins , 12 h 30 mins , 15 hex. sa, su , 22 h 30 mins
6 h 30 minsmo, fr , 7 h 30 mins , 8 h , 8 h 55 mins , 9 h , 10 h , 11 hwe, fr, sa , 12 h , 12 h 10 minsth, sa , 13 h , 13 h 30 minsex. fr , 14 h , 14 h 50 minsmo, fr , 15 h 45 minsmo, fr , 16 hmo, we, fr, su , 17 h , 18 h , 18 h 10 minswe, su , 19 h 5 minswe, su , 20 hmo, we, fr, su , 21 htu, th, sa
8 h 30 mins , 9 h 30 minstu, fr , 15 h , 16 h 35 mins
8 h , 8 h 30 mins , 11 h 30 mins , 15 h 30 mins , 16 h 30 minsmo, we, fr, su , 18 h 30 mins , 20 h 30 mins , 21 h 30 mins , 22 h
12 h , 13 h , 15 h 55 minstu, fr , 19 h 30 minstu, we, fr, su , 20 h
17 h 20 minsmo, we, fr , 17 h 40 minsmo, we, fr, su
11 h 55 mins , 19 h , 21 h 30 minssu
7 h 40 minsmo, we, fr, su
8 h 15 mins
18 h 10 mins
14 h 35 minsmo, we, fr, su
6 h 15 minstu, th, sa
15 h 5 minstu, th, sa
6 h 30 mins , 7 h 30 mins , 12 h 55 mins , 13 h 20 mins
7 h 55 mins , 13 h 25 mins , 20 h 50 mins , 22 h 15 mins , 22 h 20 mins , 22 h 25 mins
16 h 50 minstu, we, sa, su
9 h 10 minstu, th, sa , 15 h 5 mins , 15 h 10 mins
10 h 50 mins
7 h 25 mins , 9 h 35 minswe, fr, su , 10 h 30 mins , 15 h 20 mins
7 h , 7 h 5 mins , 7 h 10 mins , 7 h 35 mins , 9 h 45 mins , 9 h 55 mins , 11 h 55 mins , 12 h 5 minsex. we, fr , 13 h 5 mins , 13 h 45 minsmo , 14 h 5 minsmo, fr , 16 h 55 mins , 17 h 5 mins , 18 h 15 mins , 20 h 20 minsmo, tu, th
8 h 20 mins , 8 h 45 minsex. we, sa , 14 h 5 mins , 15 h 15 mins , 15 h 40 mins , 21 h 50 mins
12 h 15 mins
6 h 55 mins , 7 h 10 mins , 8 h 35 mins , 10 h 45 mins , 14 h 50 mins , 16 h 55 mins , 18 h 25 mins , 20 h 50 minsex. mo , 22 h 25 mins
7 h 5 mins , 8 h 55 minssu
10 h 15 mins
14 h 35 mins
10 h 45 minsth, su
10 h 15 mins
15 h 5 minstu, th, sa
8 h 20 minstu, sa
20 h 55 mins
6 h 40 mins
14 h 10 minsfr
1 h 35 minsex. tu, su
16 h 5 minswe, fr, su , 18 h 40 minssu
18 h 5 minsfr , 18 h 10 minsmo, fr
8 h 15 mins , 8 h 25 minswe, sa
8 h 40 minstu , 8 h 55 minsfr
15 h 40 minstu, sa
6 h
9 h 35 minsfr
10 h 45 mins , 20 h 40 minsmo
6 h 50 minstu, th, sa
9 h 5 mins
6 h 25 mins , 23 h 25 mins
8 h 25 mins , 11 h 40 minsmo, we, fr, su , 12 h 25 minstu, th, sa , 13 h 35 mins , 17 h 50 minstu , 19 h 5 mins , 22 h 20 minsmo, tu, fr, sa , 23 h 50 minswe, th, fr, su
20 h 40 minsex. fr
7 htu, th, sa , 11 h 35 minsmo, we, fr, su
7 h 20 minstu, we, th , 7 h 30 mins , 8 h
7 h 5 minsmo, we, sa , 8 h 25 minsmo, we, sa
13 h 35 minsmo, we, fr, su
13 h 20 mins
12 h 50 minsmo, we, fr, su
12 h 35 minstu, th, sa
9 h 35 minstu, th, sa , 18 h 25 mins
17 h 50 minsmo, we, fr, su
6 h 15 mins
9 h 55 mins , 14 h 45 mins , 16 h 45 mins , 19 h 15 mins
8 h 10 minsth, sa, su , 10 h 55 mins , 12 h 35 mins , 12 h 40 mins , 15 h 20 mins , 16 h 20 minswe, sa , 19 h 20 mins , 19 h 55 minstu, th, sa , 21 h 25 mins
12 h 25 mins , 20 h 10 mins , 20 h 15 minstu, th, sa
11 h 50 mins
12 h 20 mins , 18 h 10 mins
10 h 35 mins
11 h 40 minstu, th, sa , 18 h 50 minstu, th, sa , 21 h 40 minsmo, we, fr, su
13 h 10 minsex. mo, th
17 h 55 mins
15 h 5 minstu, th, sa
7 h 10 mins , 7 h 45 mins
6 h 40 minstu, th, sa
12 h 45 mins , 13 h 35 mins
19 h 50 minsmo, we, fr, su
9 h 40 mins
11 h 15 mins , 16 h 10 minsex. th , 18 h 20 mins , 21 h 15 mins
8 h 35 mins
11 h 15 mins
13 h 50 mins
14 h 35 minstu, th, sa
10 h 15 minsfr
6 h 40 mins , 6 h 55 mins , 16 h 5 minswe, fr, su , 18 h 40 minssu
18 h 10 mins , 20 h 25 minstu, we, fr, su
6 h 25 minsmo, we, fr, su
7 h 45 minstu, th, sa
19 h 40 minsmo, we, fr
10 h 20 mins , 11 h 50 mins , 22 h 10 mins
19 h 25 mins , 19 h 40 mins
14 h 40 mins
15 h 25 minstu, th, sa
9 h 55 mins
12 h 50 minsmo, we, fr, su
12 h 35 minstu, th, sa
7 h 20 mins , 10 h 25 mins , 12 h 55 mins , 17 h 10 mins , 17 h 20 mins
15 h 25 mins
14 h 40 mins
6 h 15 minsmo, we, fr, su , 7 h 45 minstu, th, sa , 8 h 5 minssu , 8 h 50 minsmo, we, fr, su
11 h 5 mins , 11 h 25 minsex. su , 14 h 15 mins , 15 h 10 mins , 17 h 55 mins , 20 h 20 mins , 21 h 15 mins
20 h 45 minstu, th, sa
6 h 20 minsmo, fr , 9 h 45 mins , 9 h 50 mins
8 h 25 mins
6 h 40 minstu, th, sa
6 h 50 minsmo, we, fr, su
7 h 20 mins , 7 h 35 mins , 8 hmo, tu, th, sa , 15 h , 17 h 10 mins , 17 h 35 mins , 22 h 10 minstu, th, sa, su
11 h 30 mins , 12 h 15 mins
5 minsmo, su
10 h 25 mins , 10 h 40 mins , 21 h 5 mins
9 h 50 mins
7 h 20 minstu, th, sa , 7 h 50 mins
6 h 40 minsmo, we, fr, su
10 h 30 mins
22 h 15 mins
9 h 50 mins
14 h 10 minstu, th, sa , 18 h 10 minstu, th, sa
9 h 45 mins
6 h 5 minsex. tu, th , 6 h 15 minsex. th , 18 h 50 mins , 22 h 35 mins
23 h 20 minsex. fr, sa
16 h 25 minswe
30 minswe , 5 h 35 minssa
7 h 20 minsmo, we, fr, su , 7 h 25 minsmo, we, fr, su , 7 h 40 minstu, th, sa , 7 h 50 minstu, th, sa
6 h 40 minstu, th, sa
7 h 15 mins
7 h 40 minstu, th, sa
6 h 10 mins , 23 h 20 mins
7 h 20 mins , 9 h 40 mins , 10 h 40 mins , 16 h 40 minsex. fr, sa , 17 htu, th, sa , 17 h 10 mins , 17 h 35 mins , 18 h 55 mins , 19 h 20 mins , 22 h 40 mins
21 h 45 mins , 22 h 5 mins , 22 h 40 mins
20 h 45 minsmo, th
8 h 40 mins
22 h 35 mins
12 h 45 minsth, sa , 14 h 45 minsex. sa
17 h 5 mins
15 h 5 minstu, th, sa
15 h 45 mins
7 h 45 mins , 15 h 35 mins
6 h 20 mins , 7 h 25 mins
20 h 10 mins , 20 h 15 mins , 20 h 35 mins
7 h 10 minswe, th, fr , 7 h 35 mins , 8 h 45 mins , 9 h 20 mins , 10 h 30 mins , 13 h 55 mins , 15 h 55 mins , 16 h 25 mins , 17 h 45 mins , 18 h 25 mins , 21 h 30 mins , 22 h , 23 h 25 mins
10 h 45 mins , 10 h 50 mins
11 h 10 mins
6 h 45 mins
6 h 10 mins , 12 h 50 mins , 16 h 55 mins , 17 h 25 minstu, th, sa , 18 h 55 minstu, th, sa , 19 h 5 minsmo, we, fr, su
7 h 35 mins
20 h 10 mins , 21 h 45 mins
14 h 35 minsmo, we, fr, su
15 h 55 minsmo, we, fr, su
15 h 10 mins
7 h 50 mins
7 h 35 mins , 13 h 45 minsmo , 14 h 5 minsmo, fr
6 h 15 minstu, th, sa
12 h 5 minsmo, we, fr, su
12 h 15 minstu, th
19 h 20 mins
15 h 10 mins , 22 h 20 mins
13 h 5 mins , 13 h 15 mins , 20 h 20 mins
7 h 35 minsex. we, th
9 h 45 minsex. mo, fr
6 h 45 minstu, th, sa
13 h 50 mins
7 h 45 minsmo, we, fr, su , 8 h 50 minstu, th, sa
Nearest stations