Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Costa-Brava ( in city Girona )

Map is loading ...
How to reach Costa-Brav
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
6 htu , 11 h 10 minsth , 22 hsa
8 h 5 minswe , 8 h 15 minstu , 8 h 50 minsfr , 9 hth , 9 h 5 minssa , 14 h 50 minstu , 16 h 5 minsmo , 16 h 30 minssu , 18 h 15 minssa , 21 h 15 minssu , 22 h , 22 h 5 minsfr , 22 h 20 minssu , 22 h 50 minsfr , 23 h 10 minswe , 23 h 15 minstu , 23 h 20 minsmo
11 h 20 minsth
16 hfr
6 h 15 minssa , 17 h 35 minsth , 17 h 40 minstu
10 h 35 minstu , 17 h 15 minssa
12 h 5 minsth , 13 h 5 minssu , 20 h 25 minsth , 20 h 30 mins , 21 h 15 minsth
9 h 55 minswe , 10 hmo , 18 h 30 minsfr
15 h 50 minsmo, we, fr , 20 h 55 minssa
11 h 30 minsmo
6 h 15 minssu , 6 h 45 minswe , 7 hth
11 h 10 minstu
6 h 30 minstu , 6 h 45 minsth , 11 h 30 minsfr , 15 h 45 minswe , 15 h 55 minssu
9 h 35 minssa , 10 h 55 minsfr , 11 h 30 minsmo , 11 h 45 minsth , 12 h 20 minstu , 13 htu , 13 h 50 minsfr , 14 h 10 minssu , 17 hfr , 18 h 15 minswe , 18 h 30 minssu , 20 h 15 minssa
16 h 25 minstu , 19 h 20 minsth , 20 h 50 minssu , 21 h 5 minsth , 23 h 15 minstu
10 h 50 minswe , 21 h 25 minssu , 22 hfr
20 h 55 minsfr
10 h 15 minstu
11 h 25 minssu , 12 h 45 minsfr , 17 h 30 minswe
6 h 45 minswe , 17 hth , 17 h 25 minsmo , 17 h 40 minssu , 18 h 40 minsth
11 hmo , 12 h 15 minsfr
6 h 45 minsth , 21 h 50 minssu
6 h 10 minssu , 6 h 15 minsth , 6 h 20 minsfr , 6 h 25 minsmo, tu , 6 h 35 minswe, sa
6 hsa , 7 h 45 minstu , 11 h 5 minsfr , 12 h 25 minsth , 12 h 45 minsmo
11 h 15 minswe , 13 h 15 minssu
12 h 50 minswe , 13 h 40 minsfr , 13 h 45 minsmo
13 h 40 minswe , 21 h 10 minswe
6 h 30 minssu
9 h 25 minstu , 15 h 55 minssa
6 h 40 minsfr , 18 h 55 minsmo
10 h 45 minsth
6 h 45 minsfr , 6 h 55 minsmo
17 h 10 minswe , 18 h 50 minssu
11 htu
9 h 50 mins , 10 h 50 minsfr , 11 h 5 minsmo , 19 h 30 mins , 20 h 10 minsmo , 20 h 45 minsmo
11 h 30 minssa , 11 h 50 minsfr , 12 h 25 minsmo , 12 h 30 minssu , 13 h 5 minswe , 17 hth , 17 h 15 minstu , 20 h 55 minswe
12 h 45 minswe , 18 h 5 minssa , 19 h 20 minssa
10 h 35 minstu , 11 h 10 minssa , 11 h 45 minswe
10 h 10 mins , 11 h 10 minsfr , 11 h 25 mins , 11 h 55 minsmo , 12 h 10 minssa , 20 h 5 mins , 20 h 40 minsfr , 21 h 35 minssa
17 h 20 minssa , 21 h 25 minssa , 21 h 50 minstu , 23 h 25 minsth
6 h 30 minswe , 7 h 10 minssu
12 h 15 mins
17 h 45 minswe, sa
10 h 50 minsth , 12 h 35 minssu , 12 h 50 minssu , 21 h
10 h 30 minsfr , 10 h 40 mins , 11 h 20 minsmo
11 h 5 minssu , 16 h 5 minswe
8 h 10 minsmo , 8 h 15 minssa , 12 h 45 minstu , 13 h 20 minsfr , 13 h 35 minsth , 13 h 50 minsmo
12 h 20 minsth , 17 hsu
10 h 30 minssa , 14 h 55 minswe , 15 hth , 16 h 55 minsfr , 17 h 10 minsmo , 22 h 30 minstu
15 h 25 minsth , 17 h 40 minssu , 18 h 30 minssu
20 h 35 minsfr , 20 h 50 minsmo
9 h 20 minsmo , 9 h 30 minssa , 9 h 35 minsmo , 15 h 45 minsth , 16 h , 17 hfr , 20 h 40 minsfr , 20 h 45 minsmo , 20 h 55 minswe
9 h 55 minssa , 10 h 10 minswe
16 h 10 minstu , 17 h 5 minssa
12 h 15 minstu , 20 h 40 minssa
13 h 40 minswe
10 hsa , 18 h 35 minswe