Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Shenzhen Bao'an ( in city Shenzhen )

Map is loading ...
How to reach Shenzhen B
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
6 h 10 mins
1 h 5 minstu, sa
12 hwe , 12 h 5 minsmo, fr, su
5 minswe, fr, su
13 h 55 minsmo, we, fr, su , 14 htu, th, sa , 16 h 10 mins
11 h 55 mins , 16 h 20 mins , 16 h 25 mins , 22 h 45 mins , 23 h 15 mins
4 h , 23 h 30 mins , 23 h 55 mins
3 h 30 mins , 3 h 40 minsmo, we, fr, su
7 h 40 mins
6 h 25 minsmo, we, fr, su
6 h 10 minsmo, we, fr, su , 6 h 30 minstu, th, sa , 6 h 35 minstu, th, sa , 6 h 55 minsmo, we, fr, su
8 h 50 minsmo, we, fr, su
10 h 30 minsmo, we, fr, su
6 h 55 minstu, th, sa , 8 h 25 minsth , 8 h 55 minsmo, fr, sa , 9 h 5 minsfr , 9 h 55 minssu , 10 hsa , 12 h 35 mins , 13 h , 13 h 5 mins , 13 h 50 mins , 14 h 10 minsmo, tu, th, sa , 14 h 15 minswe , 15 h 10 minswe, fr, sa, su , 16 h 10 mins , 16 h 15 minswe , 18 h 10 mins , 19 h 10 minssa, su , 20 h 10 minsth, sa , 22 h 50 minssa
13 h 40 mins
8 h 30 minsex. sa , 8 h 35 mins , 10 h 30 mins , 11 h 35 mins , 12 h 30 minsex. mo, su , 12 h 45 mins , 13 h 30 minsmo, fr, su , 14 h 10 mins , 14 h 15 minstu, fr, su , 14 h 35 minstu, th, sa , 15 h 30 minsex. tu, fr , 15 h 35 mins , 16 h 25 mins , 16 h 30 minstu, su , 17 h 40 mins , 17 h 45 minsex. fr , 19 h 45 mins , 20 h , 20 h 40 mins , 20 h 50 minsex. tu, sa , 21 h 5 mins
15 h 55 minswe, th, fr, sa
19 h 15 mins
7 h 25 mins , 9 h 5 mins , 12 h 50 mins , 16 h 10 mins , 17 h 25 mins , 19 h 45 mins , 21 h 55 mins
7 h 25 mins , 7 h 30 mins , 9 h 50 mins , 10 h , 12 h 30 mins , 14 h 45 minsex. sa , 14 h 55 minstu , 16 h , 16 h 20 mins , 18 h 50 mins , 19 h 25 mins , 21 h 10 mins , 21 h 35 mins
8 h 20 mins
11 h 45 mins
23 h 10 minswe, su
1 h 50 minsmo, we
23 h 10 minstu, sa
7 h 45 minsmo, we, sa , 7 h 50 mins , 8 h 30 mins , 10 h 15 mins , 11 h 5 minstu, th, sa , 11 h 25 minsmo, we, fr, su , 12 h 15 mins , 15 h 5 mins , 15 h 55 minsmo, we, fr, sa , 16 h 5 mins , 16 h 50 mins , 16 h 55 mins
9 h 5 mins , 10 h 45 mins
9 h 50 mins , 10 h 35 mins , 16 h 55 minstu, th, sa , 17 h 5 minsmo, we, fr, su , 17 h 40 mins
6 h 25 mins
6 h 30 mins
8 h 25 minsex. th , 8 h 40 minsth , 11 h 15 mins
16 h 15 mins
9 h 20 minsex. mo , 9 h 50 minswe, fr, su , 19 h 5 minsex. su
7 h 10 mins , 7 h 20 mins , 19 h 50 mins
8 h , 12 h 30 minstu, th, sa, su , 17 h 20 mins , 18 h 25 mins , 20 h 20 minsfr , 20 h 55 minsth
11 h 15 minstu, th, sa , 21 h 10 minstu, th, sa
19 h 45 mins
6 h 15 minsex. we , 6 h 30 mins , 7 htu, th, sa , 7 h 40 mins , 12 h 40 minstu, th, sa , 18 h 15 minsmo, we, fr , 18 h 50 minsex. fr
8 h
7 h 55 mins , 13 h 45 mins
8 h , 8 h 10 mins , 9 h 25 mins , 11 h 10 mins , 12 h 50 mins , 13 h 10 mins , 15 h 55 mins , 17 h 10 mins , 19 h 25 minstu, th , 21 h 30 mins , 21 h 50 mins
9 h 45 minssa , 10 h 20 mins , 15 h 15 minssa , 16 h 55 mins , 18 h 55 minsmo , 19 h 20 minssa , 20 h 20 minssa
9 h 5 minsex. tu, sa
3 h 45 minswe, fr, su , 4 hwe, fr, su
6 h 5 mins
11 h 10 mins , 22 h 10 mins
8 h 10 mins , 8 h 20 mins , 11 h 45 mins , 13 h 10 mins , 19 h 5 mins
23 h 30 mins
20 h 20 mins , 22 h 35 minsmo, tu, th, sa
6 h 35 mins
7 h 15 mins , 14 h 20 minsex. mo, fr , 16 h 25 minsmo, fr , 20 h 30 mins
7 h 20 minstu, fr, su , 7 h 35 minssa , 8 h 30 mins , 8 h 35 mins , 10 h 50 mins , 12 h 30 mins , 16 h 40 mins , 17 h 25 mins , 18 h 15 minstu, we, fr, su , 18 h 50 minstu, sa , 19 h 5 minsex. tu, sa , 20 h 25 mins , 20 h 50 minstu, sa, su , 21 hmo, we, th, fr
10 h 15 mins , 10 h 45 mins , 16 h 10 mins , 16 h 30 mins , 20 h 50 minssa , 22 h 35 minssu
6 h 35 mins
17 h 30 mins
13 h 55 minssa , 14 h 10 mins
8 h 25 minsmo, fr , 9 h 10 minstu, we, th, su , 9 h 25 minsmo, fr , 12 h , 12 h 20 minsfr, su , 14 h 50 mins , 16 h 20 mins , 18 h 55 mins
6 h 30 minstu, th, sa , 13 h 10 mins
13 h 5 mins
9 h 45 minsmo, tu, th, sa , 9 h 50 minsmo, we, fr, su
9 h 10 minsex. mo, fr , 10 h 15 minstu, th, sa, su
1 h 30 minswe, su
15 h 5 mins
18 h 25 mins
11 h 5 minsmo, we, fr, su , 18 h 5 mins
17 h 10 minsmo , 17 h 15 mins
23 h 35 minstu, fr, su , 23 h 50 minstu, fr, su
11 h 35 minssu , 12 h 35 minsmo, tu, th, sa
9 h 45 mins , 10 h 20 mins , 14 h 50 mins
14 h 10 mins , 14 h 15 minstu, fr, su
7 h 35 minsmo, we, fr , 8 h 15 minstu , 8 h 40 minssa , 8 h 55 minsth
6 h 50 mins , 7 h 10 minswe , 14 h 45 mins , 16 h 20 mins , 19 h 50 mins , 21 h 40 mins , 22 h 25 mins , 22 h 30 mins
20 h 20 mins
6 h
6 h 40 mins , 6 h 45 minsmo, we, fr, su , 6 h 55 minstu, th, sa , 7 h 50 minsmo, fr, su , 8 h 5 minstu, th, sa , 9 h 35 minswe, sa, su , 15 h 10 mins , 21 h , 23 h 45 mins
22 h 50 mins
23 h 30 mins , 23 h 55 mins
12 h 5 minstu, th, sa
7 h 10 minstu, fr, su , 7 h 35 mins , 21 h , 22 h 55 mins , 23 hmo, we, fr, su
7 h 50 mins
6 h 40 minsmo, we, fr, su
10 h 50 mins , 10 h 55 mins , 17 h 45 mins , 22 h 15 mins , 22 h 20 mins
8 h 5 mins , 8 h 20 minsmo, tu , 10 h 45 mins , 11 h 45 mins , 11 h 50 minsfr, su , 11 h 55 minswe , 12 h 5 minsmo, tu, th, sa , 13 h 55 mins , 14 h 45 minsex. th , 16 h 10 minstu, th , 17 h 5 mins , 17 h 20 mins , 17 h 40 minsex. mo, su , 18 h 25 minsex. mo , 21 h 10 mins , 21 h 25 mins
10 h
7 h 50 mins , 8 h 50 mins , 9 h 40 mins , 9 h 55 mins , 11 h 50 mins , 11 h 55 minstu, sa , 12 hex. tu, sa , 13 h 40 mins , 13 h 50 mins , 14 h 40 mins , 15 h 45 mins , 16 h 10 mins , 18 h
7 h 15 mins
6 h 30 mins , 13 h 35 mins , 14 h 50 mins , 22 h 5 mins
13 h 45 mins , 14 h 55 minsex. we , 15 hwe
30 mins , 50 mins
3 h 40 minsmo, we, fr, su
8 h 15 minsth , 8 h 40 minsmo, fr, su , 8 h 45 minstu, th, sa , 9 h 35 minssu
9 h 15 mins , 11 h 50 minstu , 11 h 55 minsex. tu , 12 h 40 minswe, th, fr, su , 14 h 15 mins , 14 h 25 mins , 15 h , 17 h 5 mins , 17 h 20 mins
6 h 20 minstu, th, sa , 6 h 40 minsmo, we, fr, su
8 h 40 mins , 11 h 50 mins , 12 h 10 mins , 16 h 25 mins
6 h 50 mins
13 h 55 minssa , 14 h 10 mins
7 h 25 mins , 8 h , 14 h 40 mins , 15 h 35 minstu, we, sa , 16 h 45 mins , 21 h 35 minsex. sa
13 h 15 minsmo, we, fr, su
8 h 10 minstu, th, sa , 8 h 15 mins , 8 h 25 minsmo, we, fr, su , 10 h 20 mins , 14 h 45 minswe, fr , 15 hex. we, fr , 15 h 30 minsmo, we, fr, su , 17 h 20 mins , 18 h 25 minsex. th , 20 h 15 minsex. tu, th , 21 h 20 mins , 21 h 25 mins , 22 h 15 mins
11 h 55 mins , 12 h 10 mins , 22 h 15 mins
3 h 25 minstu, th, sa
9 h 25 minsmo , 10 h 15 minswe, fr , 11 htu, th, sa , 11 h 20 minstu , 17 h 35 mins
7 h 55 mins
7 h 50 mins
6 h 50 mins
10 h 35 minswe, fr, su
15 h 50 minsfr , 17 h 45 minssa , 18 hex. fr, sa , 19 h 40 minsex. fr , 20 h 5 minsfr
19 h 15 mins
20 h 45 mins
6 h
10 h 30 mins , 15 h 20 mins , 22 h 5 mins
8 h 20 mins , 8 h 55 mins , 13 h 15 mins , 14 h 20 mins , 19 h 15 mins
18 h 5 mins , 18 h 15 mins
16 h 20 mins
40 minsmo, we, fr , 50 minsmo, fr
11 h 30 minsth, su , 11 h 35 minsth, su
3 h 50 mins , 13 h 15 mins , 13 h 40 minsex. tu, th
3 h 15 mins , 3 h 20 mins , 3 h 25 minstu, th, sa, su , 3 h 40 minstu, th, sa, su , 11 h 25 mins , 20 h 55 mins , 21 h 50 mins
7 h 20 mins , 11 h 45 mins , 16 h 40 mins , 21 h 5 mins
7 h 55 mins , 8 hex. tu , 13 h 35 minsex. th, fr , 13 h 45 mins , 18 h 20 mins , 18 h 40 mins
6 h 10 mins
6 h 40 mins
8 h 20 mins
19 h 55 mins
7 h 5 mins , 7 h 10 mins , 12 h 5 mins , 14 h 5 mins , 20 h 5 mins , 22 h
19 h 10 mins
6 h 50 mins , 7 h 20 mins , 9 h 30 mins , 12 h
6 h 45 minstu, th, sa
3 h 45 minsmo, we, sa
8 h 45 mins , 8 h 50 minstu, th , 11 h 20 minstu, th , 11 h 25 minssa
13 h 10 mins
6 h 55 minsth , 9 h 5 minssa , 9 h 25 minstu, th, su , 10 h 10 minsmo, we, fr, su , 16 h 45 minstu, th, sa
8 h 5 mins , 8 h 55 minsmo, we, fr, su , 9 h 10 minstu, th, sa
6 h 20 minstu, th, sa
11 h 25 mins
14 hwe, fr, su , 14 h 10 minsth, su
7 h 40 minstu, th, sa
23 h 5 minsmo, th , 23 h 30 minsmo, sa
8 h 25 mins , 9 h , 9 h 25 mins , 9 h 50 minswe , 10 h 15 minswe, fr , 11 htu, th, sa , 12 h 10 minssu
17 h 5 mins , 22 h 5 mins
1 h 20 minsmo, fr
7 h 20 mins
3 h 5 minstu, th, sa, su , 3 h 20 minstu, th, sa, su
22 h
3 h 45 minstu, th, fr, su
14 h 50 minsex. mo, fr , 16 h 15 minsex. mo, fr
21 h 15 mins
18 h 55 minsth, sa , 19 hmo , 19 h 5 minsmo
15 h 50 minsex. su
10 h 55 minswe, fr, su , 12 h 20 minsmo, tu, th, sa , 18 h 35 mins
19 h 55 minsmo, we, fr, su
14 h 10 minsmo, th , 16 h 30 mins
8 h 25 minstu, th, sa, su , 9 h 10 minsmo, fr , 10 h 15 minsmo, we, fr
19 h 10 mins
9 h 55 mins , 10 hmo, we, fr, su , 10 h 5 minstu, th, sa , 11 h 5 minstu, th, sa
15 mins , 10 h 35 minsmo, tu, th, sa
6 h 25 minssu , 12 h 50 minssa , 13 h 35 minssa , 16 h 55 minstu, th, sa , 17 h 5 minsmo, we, fr, su , 17 h 40 mins , 21 h 25 minstu, th, sa, su , 22 h 5 mins , 23 h
6 h 25 mins
8 h 45 mins , 9 h , 21 h 55 minstu , 22 hex. tu , 22 h 20 minsmo, th, sa, su
11 h 10 mins , 17 h 55 mins , 23 h 20 mins
8 h 10 minsex. fr , 8 h 15 mins , 14 h 30 mins , 14 h 35 minsex. sa , 16 h 25 minstu, th, sa , 17 h 30 mins , 18 h 40 minsmo, we, fr, su , 21 h 15 mins
6 h 5 mins
9 h 5 mins
9 h 15 minsmo, fr , 9 h 25 minswe, su , 9 h 40 minstu, th, sa , 15 h 25 mins
7 h 25 mins , 7 h 40 mins , 9 h 5 mins , 10 h 25 mins , 10 h 40 mins , 12 h 45 mins , 12 h 55 mins , 14 h , 15 h 30 mins , 17 h , 18 h 30 mins , 19 h 15 mins , 21 h 15 mins , 21 h 20 mins
17 h 50 mins
10 h 10 minsmo, we, fr, su , 10 h 15 minstu, th, sa , 10 h 25 minstu, th, sa , 19 h 40 mins , 22 h 25 mins
6 h 45 mins , 7 h 45 mins
19 h 35 mins
8 h 55 mins , 9 h 50 mins , 16 h 25 mins , 22 h 15 mins , 22 h 20 mins
6 h 50 mins , 12 h
17 h 50 mins
7 h 35 minstu, th, sa , 8 h 50 minsmo, we, fr, su , 12 h , 14 h 50 mins , 17 h 50 mins , 20 hmo
6 h 10 minsmo, we, fr, su , 6 h 30 minstu, th, sa , 6 h 35 minstu, th, sa , 6 h 55 minsmo, we, fr, su
9 h 25 minstu , 9 h 45 mins , 10 hex. tu, sa
10 h 10 minstu, th, sa
9 h 25 mins , 9 h 40 mins , 15 h , 15 h 20 mins
7 h 5 mins
1 h 25 minsmo, fr
8 h 50 minssa , 8 h 55 minsex. sa , 10 h 35 mins
12 h , 13 h 30 mins , 20 h 50 mins , 21 h 10 mins
12 h 45 minsfr , 13 h 5 minsex. fr , 14 h 40 mins
20 h 15 mins , 20 h 25 mins
17 h 50 mins
7 h 45 minsmo, we, sa , 7 h 50 mins , 9 h 55 mins , 10 h 15 mins , 11 h 25 minsmo, we, fr, su , 14 h 40 mins , 15 h 10 mins , 15 h 15 mins , 15 h 55 minsmo, we, fr, sa , 16 h 5 mins
13 h 10 mins , 19 h 50 mins
7 h 45 mins , 8 h 40 mins , 14 h 20 mins , 14 h 40 mins , 15 h 40 mins , 16 h 40 mins , 17 h
11 htu, th, sa
8 h 25 minsmo, fr , 9 h 25 minsmo, fr
1 h 30 minsth, su
9 h 20 mins , 9 h 55 mins , 20 h 25 minstu, th, sa , 20 h 35 minsmo, we, fr, su , 23 h 30 mins
21 h 10 mins
7 h 40 mins , 11 h 15 mins , 20 h
9 h
3 h 40 minsex. we
13 h 50 mins
12 h 40 mins , 12 h 45 mins
9 h 10 mins , 9 h 35 mins , 10 h 25 minsmo, th , 10 h 55 minsmo, th , 17 h 10 minswe, su
11 h 15 minsex. mo, fr
7 h 30 mins , 9 h 30 mins , 10 h 30 mins , 11 h 30 mins , 13 h 5 mins , 13 h 30 mins , 14 h 30 mins , 16 h 30 minstu, th, sa , 17 h 30 mins , 18 h 30 mins , 19 h 30 mins , 19 h 55 mins , 20 h 30 minstu, th, sa , 21 h 30 mins
6 h 40 mins , 7 h 25 mins , 8 h , 8 h 55 minssa , 9 h , 9 h 45 minswe, fr, su , 9 h 50 minsmo, we, fr, su , 11 h 35 minswe, fr , 11 h 40 mins , 12 h 5 mins , 12 h 25 mins , 12 h 35 mins , 13 h , 13 h 30 mins , 14 h 20 minsex. tu , 14 h 50 minstu, th, sa , 15 h 50 mins , 16 h 15 mins , 16 h 35 mins , 17 h , 17 h 20 mins , 18 h 40 minsmo, we, th, fr , 20 h 25 mins , 21 h
8 h 15 mins
7 h 50 mins , 11 h 15 mins , 18 h 10 mins , 20 h 15 mins
12 h 30 mins , 15 h 30 minsmo, we, fr, su
7 h 55 mins , 8 h 5 mins , 9 h 10 mins , 9 h 20 mins , 10 h 30 mins , 11 h 30 mins , 11 h 35 mins , 12 h 5 mins , 13 h 40 mins , 14 h 30 mins , 15 h , 15 h 15 mins , 16 h 15 mins , 16 h 55 mins , 17 h 15 mins , 18 h , 18 h 5 mins , 18 h 15 mins
7 h 20 mins , 11 h 20 mins , 13 h 25 mins , 16 h 55 mins , 20 h 45 mins
11 h 25 mins , 11 h 35 mins , 14 h 10 mins , 18 h 45 mins , 20 h 15 mins
13 h 10 mins
9 h 10 minsex. mo, fr , 10 h 15 minsth, sa, su , 15 h 10 mins , 15 h 15 mins , 17 h 25 mins , 17 h 40 mins , 21 h , 21 h 10 mins
9 h 35 minsex. we
7 h , 8 h 30 mins , 10 h 25 mins , 10 h 50 mins , 13 h 55 mins , 14 h 5 mins , 17 h 25 mins
12 h 55 minstu, th, sa
9 h 45 mins , 10 h 20 mins
11 h 50 mins
7 h 20 mins
14 h 30 mins
6 h 10 minstu, th, sa , 6 h 40 minsmo, we, fr, su
5 h 10 minsmo, tu, fr
4 h 55 minsth, sa
11 h 30 mins , 12 h 30 mins
5 minsex. mo, fr , 11 h 50 minsmo, we, fr, su , 17 h 15 minstu, th, sa
18 h 55 minsfr, su , 19 hwe, fr, su
19 h 35 minswe, sa , 19 h 45 minswe, sa
3 h 50 minswe, th, fr , 18 h 5 minsex. tu, sa , 18 h 45 minsmo, we, fr, su
9 h 25 minsex. tu , 10 h 25 minsex. tu
3 hsa , 4 h 5 minswe
9 h 45 minssu , 14 h 20 mins , 14 h 35 mins
19 h 35 minsfr, su , 19 h 45 minsex. we, sa
21 h 40 mins
9 h 55 mins , 10 hmo, we, fr, su , 10 h 5 minstu, th, sa
13 h 15 minsmo, we, fr, su
8 h 50 mins , 9 h 5 minstu, we, th, sa , 9 h 10 minsmo, fr, su , 15 h 15 mins , 16 h 45 minstu, th, sa , 16 h 55 minsmo, we, fr, su
23 h 10 minsmo, su
1 h 35 minstu, sa
8 h 45 minswe , 9 h 45 minsmo , 11 h 55 mins , 12 h 25 mins , 16 h 5 mins , 16 h 25 mins , 19 h , 19 h 5 mins
10 h 35 minswe, fr, su
17 h 5 minsmo, fr, su , 17 h 10 minstu, th, sa
7 h , 15 h 20 mins
12 h 55 minsmo, we, fr, su
11 h 45 mins , 13 h 20 mins , 20 h 35 mins , 21 h 5 mins
17 h , 17 h 30 mins
7 h 15 minstu, th, sa , 7 h 20 minssa , 7 h 35 mins
12 h 40 mins , 13 h 15 mins
19 h 55 minsth, sa , 20 h 5 minsex. th, sa , 22 h 10 mins
6 h 25 minstu, sa , 6 h 35 minsmo, we, fr, su , 7 h 10 minswe , 8 h 10 minsmo, we, fr , 8 h 20 mins , 14 h 45 mins , 15 h 50 minsex. su , 16 h 15 mins , 16 h 20 mins
10 h 45 mins
1 h 30 minsth, sa
7 h 45 mins , 20 h 25 minsth , 20 h 30 minsex. th
10 h 30 mins
10 h 15 minstu, th, sa , 10 h 25 minstu, th, sa
10 h 15 mins , 16 h 50 minstu, th, sa , 17 hmo, we, fr, su , 22 h 20 mins
12 h 35 mins
20 h 25 mins , 21 h 5 mins
11 h 55 mins , 21 h 45 mins
8 h 10 minsmo, we, fr , 8 h 20 mins , 9 h 30 mins , 9 h 55 minsmo, we, fr, su , 10 htu, th, sa , 10 h 40 mins , 11 h 10 minsex. th, su , 19 h 20 mins , 19 h 25 mins
7 h 55 mins
19 h 50 minstu, th, sa
15 h 55 minsmo, tu, th, sa , 16 h , 17 h 55 minsfr, sa, su
10 h 45 mins
7 h 5 mins , 7 h 40 minsex. su , 8 h 35 mins , 9 h 45 mins , 9 h 50 mins , 10 h 40 minsmo, tu, we, sa , 10 h 55 minsth, fr, su , 12 h 5 mins , 13 h 35 mins , 14 h 35 mins , 15 h 40 mins , 17 h 25 mins , 18 h 50 minsex. fr, su , 19 h 5 minsfr, su , 19 h 30 mins , 20 h 25 minsex. th, fr , 21 h 5 mins , 21 h 20 minsth, fr , 22 h , 22 h 30 mins
13 h 40 minswe, fr, su , 19 h 15 mins , 19 h 25 mins
8 h 5 mins , 8 h 25 mins , 9 h 15 mins , 9 h 40 mins , 11 h , 16 h 25 minssa , 17 h 55 mins , 18 h 45 mins , 20 h , 21 h 5 mins , 22 h
6 h 50 mins , 12 h 40 mins , 17 h 35 mins
16 h 20 minsmo, tu, su
7 h 5 mins , 11 h , 12 h 40 mins , 14 h 30 mins , 14 h 35 mins , 18 h 30 mins , 19 h , 20 h 20 mins , 20 h 40 mins
10 h 50 mins , 13 h 25 mins
6 h 15 mins
7 h 10 minstu, th, sa , 8 h 15 mins , 10 h 5 minsmo, we, fr, su
6 h 10 minsmo, we, fr, su , 6 h 30 minstu, th, sa , 6 h 35 minstu, th, sa , 6 h 55 minsmo, we, fr, su
21 h 10 minsmo, we, fr, su
6 h 45 minstu, th , 6 h 55 minsmo, su , 8 h 25 mins , 9 h 25 minswe , 11 hsa
6 h 50 mins
8 h 40 minsth , 10 h 5 minstu, sa
8 h 25 minsmo, we, fr, su , 10 h 5 minsmo, we, fr, su
6 h 45 mins , 12 h 20 minsmo
9 h 35 minsex. we
12 h 55 minsmo, we, fr, su
22 h 55 minsfr , 23 h 5 minsmo, we, su , 23 h 10 minstu, th, sa , 23 h 20 mins
13 h 5 mins , 17 h 25 mins
16 h 30 minstu, th, sa
6 h 45 mins , 12 h 20 minsmo
16 h 35 mins
6 h 10 mins
7 h
19 h 15 mins
21 h 15 mins
18 h 50 mins , 19 h 25 mins
17 h 55 mins , 18 h 45 mins
6 h 10 minstu, th, sa , 6 h 40 minsmo, we, fr, su
8 h 50 minsmo, we, fr, su
10 h 55 mins , 11 h 5 mins
6 h 30 minstu, th, sa
19 h 15 mins , 19 h 25 mins
8 h 50 mins , 9 h
22 h 20 mins , 22 h 30 mins
12 h 55 minstu, th, sa
8 h 5 mins , 20 h
22 h
9 htu, th, sa
8 h 55 minsex. we, su , 9 hsu , 9 h 10 minswe , 9 h 15 mins , 11 htu, th, sa , 11 h 5 minsmo, we, fr, su , 11 h 20 minstu , 13 h 50 mins , 15 h 10 mins , 17 h 35 mins , 18 h 5 mins , 21 h 25 mins , 21 h 40 mins
23 h 10 mins
6 h 15 mins , 6 h 25 minsmo, we, fr, su
15 h 25 mins
6 hwe, fr , 7 h 10 minsmo , 8 h 45 mins , 12 h 25 minsmo , 12 h 35 minstu, th, sa, su , 12 h 50 minsex. mo , 20 h 5 mins , 21 h 20 mins
6 h 5 mins
8 h 45 minssa , 8 h 50 minstu, th , 11 h 20 minstu, th , 11 h 25 minssa
21 h 10 minstu, th, sa
16 h 50 minsmo, we , 17 h 25 minsfr , 17 h 55 minsmo, we, sa
6 h 45 minstu, th, sa
1 h 50 minswe, su
Nearest stations