Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Taiping ( in city Harbin )

Map is loading ...
How to reach Taiping
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
8 h 5 minstu, th, sa
19 h 45 minsmo, we, fr, su
8 h 40 mins
6 h 40 minstu, th, sa , 7 h 30 minsmo, we, fr, su , 8 h 20 mins
8 h 30 minswe, th, fr, sa , 11 h 40 minswe, fr, su , 11 h 45 minsmo, tu, sa , 11 h 50 minstu, th , 15 h 10 minstu, th, sa , 15 h 20 minstu, th , 15 h 25 minswe , 15 h 55 mins , 16 h , 20 h , 20 h 10 minsex. th , 20 h 15 minsth , 21 h 15 mins , 21 h 20 mins , 21 h 55 mins
16 h , 17 h 20 mins , 22 h 25 mins
7 h 40 mins , 7 h 45 mins , 8 h 10 mins , 8 h 15 mins , 14 h 35 mins , 14 h 50 mins , 16 h 55 minsex. th , 17 hth , 17 h 40 mins , 18 h 55 minsth , 19 h 5 minstu, sa , 19 h 10 minsmo, we, fr, su , 20 h 45 mins , 21 h 5 mins
22 h
10 h 35 mins
19 h 15 minstu, th, sa
18 h 15 mins
7 h 45 minsmo, we, fr, su , 8 h 55 minsfr , 9 h 5 minsex. fr , 10 h 10 mins , 14 h 40 mins , 16 h 25 mins , 20 h
13 h
7 h 50 minstu, th, sa , 8 h 5 minstu, th, sa
8 h 25 mins
10 h 50 minsth, sa , 10 h 55 minsex. th, sa , 13 h 20 minsmo, we, fr, sa
11 h 40 minsex. tu, sa , 20 h 10 minsmo, tu, th, sa
13 h 35 minstu, th, sa
8 h 50 mins , 9 h 5 mins , 13 h 5 minswe
15 h 55 minswe , 16 htu, th, sa
10 h 50 mins , 12 h 10 minsmo, we, fr, su , 12 h 45 minsex. we, th , 20 h 10 mins , 20 h 15 minswe, fr, su , 21 h 20 minstu, we, th, sa
12 h 55 minsmo, th, fr, sa
19 h 45 minsmo, we, fr, su
11 h 55 mins
11 h 25 minstu, th, sa
18 h 15 minssa , 18 h 30 minsmo, we, fr, su
9 hex. tu, th
14 h 45 mins
8 h 45 minstu, th, sa , 9 h 15 minstu, th, sa , 14 h 30 mins , 15 h 30 minstu, th, sa , 21 h 40 minstu, th, sa
19 h 45 mins
17 h 15 mins
15 h 45 minsmo, we, fr, su
10 h 35 minssa , 10 h 40 minsmo, we, fr, su , 11 h 15 minsmo, we, fr, su
8 h 5 minstu, th, sa , 9 h 15 minsmo, we, fr, su
10 h 50 minsth, sa , 10 h 55 minsex. th, sa , 13 h 20 minsmo, we, fr, sa
6 h 50 mins , 6 h 55 mins , 13 h 5 minsmo, we, fr, su , 15 h , 18 h 25 mins
19 h 15 mins
8 h 10 mins , 9 h 25 minstu, th, sa , 9 h 35 minstu, th, sa , 13 h 30 mins , 13 h 45 mins , 15 h 30 mins , 16 htu , 19 h 25 mins , 20 h 15 mins
8 h 25 mins , 13 h 50 mins , 15 h 55 mins , 16 h 35 mins
7 h 10 minstu, th, sa , 7 h 35 minsmo, we, fr, su
15 h 40 minsmo, we, fr, su , 15 h 55 minstu, fr, su , 16 hmo, we, th, sa
8 h 15 minsmo, we, fr, su
12 h 30 mins
11 h 20 mins , 12 h 10 mins , 15 h 5 mins , 15 h 20 mins
9 h 55 mins
6 h 35 minstu, th, sa , 7 h 25 minstu, th, sa , 8 h 55 minsmo, we, fr, su , 9 h 15 minsmo, we, fr, su , 9 h 20 minstu, th, sa
13 h 50 minsex. th , 14 hth
18 h 15 mins
6 hex. we, su
10 h 35 mins , 10 h 55 minsmo, tu, th, sa , 11 hwe, fr, su , 15 h 55 mins , 16 h 20 mins
7 h 55 minsmo, we, fr, su , 9 h 20 minstu, th
7 h 30 mins
7 h 20 mins , 7 h 30 mins
6 h 50 mins
6 h 40 minsmo, tu, th, sa
14 h 30 minsmo, we, fr, su
13 h 5 mins , 13 h 15 mins
19 h 55 minsmo, fr
8 h 55 mins , 9 h 10 mins , 15 h 5 mins , 15 h 20 mins , 15 h 55 mins , 16 h 20 mins
21 h 15 mins , 21 h 35 mins
23 hex. sa, su
6 hex. we, su , 6 h 5 minswe, su
16 h 20 minstu, th, sa , 16 h 25 minstu, th, sa
8 h 45 minsex. mo, sa
6 h 35 minstu, th, sa , 8 h 55 minsmo, we, fr, su , 9 h 15 minsmo, we, fr, su
12 h 25 mins
10 h 15 mins , 10 h 40 minsex. th , 10 h 45 minsth
11 h 10 mins
6 h 50 mins , 20 hmo, we, fr, su
11 h 25 mins
7 h 5 mins
12 h 50 minsmo, fr
13 h 5 minstu, th, sa
11 h 10 mins
8 h 35 minsex. su
10 h 35 minsmo, we, fr, su
7 h 10 minstu, th, sa
8 h 5 mins
16 h 50 mins
6 h 15 minsmo, we, fr , 14 h 45 mins
6 h 45 mins , 6 h 50 minsex. mo, fr , 6 h 55 minsmo , 7 hfr , 12 h 40 minstu, th, sa , 14 h 40 mins , 20 h 10 mins , 20 h 15 minswe, fr, su
6 h 40 mins , 7 hmo , 7 h 45 minstu, th, sa
17 h 40 minstu, th, sa , 17 h 45 minsmo, we, fr, su
16 htu, th, sa
15 h 35 minsmo, we, fr, su
13 h 50 minstu, th, sa , 13 h 55 minstu, th, sa
1 h 15 mins
8 h 45 minswe , 9 h 5 mins , 18 h 40 mins , 19 h 40 minsmo , 21 h 20 mins
13 h 5 minsmo, we, fr, su
9 h 55 mins
15 h 45 minsmo, we, fr, su
7 h 50 minssu , 7 h 55 minsmo, tu , 8 hwe, th, fr, sa , 9 h 5 mins
16 h 50 mins
15 h 35 minstu, th, sa
16 h 5 minstu, th, sa , 16 h 40 minsmo, we, fr, su
7 h 25 mins , 7 h 50 minstu, th, sa , 8 h 5 minstu, th, sa , 9 h 15 minsmo, we, fr, su , 15 hmo, we, fr, su , 15 h 5 minstu, th, sa , 15 h 10 minstu, th, sa
6 h 40 mins , 6 h 55 mins , 7 hmo , 7 h 35 mins
18 h 45 mins , 18 h 50 mins
6 h 40 minsmo, we, fr, su , 7 h 25 minstu, th, sa , 10 h 55 minssu , 11 h 15 minsmo, we, fr
16 h 10 minsmo, we, fr, su , 16 h 15 minsmo, we, fr, su
14 h 30 minstu, th, sa
10 h
18 h 10 minstu, th, sa
6 h 50 minsmo, we, fr, su , 7 h 40 minsmo, we, fr, su
13 h 50 minsmo, we, fr, su , 13 h 55 minsmo, we, fr, su
8 h 35 minsex. su
15 h 30 minsmo, fr
7 h 40 mins
14 h 5 mins
18 h 15 minssa
18 h
6 h 40 minstu, th, sa , 7 h 25 minstu, th, sa , 7 h 30 minsmo, we, fr, su , 7 h 45 minstu, th, sa
20 h
13 h 50 minsex. th , 14 hth
13 h 5 mins
19 h 10 mins
10 h , 15 h 40 minsmo, we, fr, su , 15 h 55 minstu, fr, su , 16 hmo, we, th, sa , 16 h 25 mins
9 h 20 mins
14 h 30 mins , 15 h 30 minstu, th, sa
18 h 25 mins
7 h 50 minsmo, tu, fr , 7 h 55 minswe, th, sa, su , 9 h , 15 h 30 mins
8 h 35 mins
7 h 10 mins , 7 h 15 minstu, th, sa , 8 h 10 mins
16 h 40 minsmo, we, fr, su
10 h
8 hmo, we, fr, su , 8 h 5 minsmo, we, fr, su
8 hmo, tu, th, sa , 8 h 5 minstu, th, sa , 8 h 30 minssu
8 h 20 mins , 12 h 40 mins
11 h 20 mins , 12 h 10 mins , 13 h 55 mins
18 h 30 minsmo, we, fr, su
22 h
6 h 55 mins
15 h
15 h 55 minswe , 16 hmo, fr, su
17 h 45 mins
7 h 45 minsmo, we, fr, su , 8 h , 8 h 55 minsfr , 9 h 5 minsex. fr , 14 h 40 mins , 15 h 10 minstu, th, sa , 16 h 55 mins , 17 htu, th, sa, su , 17 h 5 minsmo, we, fr , 18 h 25 mins , 18 h 30 mins
14 h 5 mins , 18 h 30 mins
7 h 55 minstu, th, sa
6 h 30 mins
7 h 15 minsmo, we, fr, su , 14 h 25 mins , 16 h 40 mins
14 h 30 mins , 14 h 35 mins
7 h 50 minsfr , 8 h 30 minstu, th, sa , 8 h 35 minstu, th, sa , 14 h 35 minsmo, fr , 15 h 50 minswe , 16 hsu
9 h 50 minswe, fr, su
10 h 40 minstu, th, sa , 11 h 15 minstu, th, sa , 15 h 5 minsmo, we, fr, su , 16 h 10 minssu
7 h 15 mins , 8 h 20 mins , 9 h 15 mins , 16 h 55 minsth , 17 hex. th , 18 h 15 minsmo, we, fr, su , 19 h 45 mins
7 h 30 mins , 7 h 40 mins , 10 h 50 mins , 15 h 40 mins , 16 h , 19 h , 20 h
21 h 10 minssu
12 h 10 mins , 21 h 5 mins
17 h 5 minsmo, we, fr, su
11 h 50 minsfr, su , 17 h 40 minstu, th, sa , 17 h 45 minsmo, we, fr, su , 20 h 30 minstu, th, sa
10 htu , 10 h 20 minstu, th, sa , 16 h 20 minsth, sa
12 h 55 mins , 14 h 35 minsmo, we, su , 19 h 55 minstu, th, sa, su
15 h 45 minstu, th, sa
6 h 45 mins , 6 h 50 mins , 6 h 55 minsmo , 7 hfr
8 h , 8 h 15 mins , 8 h 55 mins , 9 h 10 mins , 14 h 45 mins , 17 h 45 mins , 18 h 20 mins , 20 h 35 mins
14 h 30 minstu, th, sa
10 h , 13 h 55 minsmo , 14 h 20 mins , 17 h 20 mins , 19 h 15 mins
11 h 25 mins
17 h 45 mins
10 h 55 minstu, th , 11 hwe
15 h 35 minstu, th, sa
8 h 45 minstu, th, sa
21 h 35 mins
10 h 20 minssu
7 h 55 mins , 8 hmo, fr
12 h 50 mins , 15 hth, su
19 hfr, sa, su
7 h 15 minsmo, we, fr, su , 8 h 15 minsmo, we, fr, su , 15 h 5 minstu, th, sa , 15 h 10 minstu, th, sa
9 h 15 minsmo, we, fr, su
8 h 30 mins , 9 h 20 minsex. th
18 h 15 minsmo, we, fr, su
6 h 5 minsex. fr, su
6 h 30 mins
6 h 55 mins , 7 h 35 mins
8 htu
10 h 35 mins
20 h 30 minstu, th, sa
8 h 5 mins
7 h 20 mins
13 h 5 mins , 13 h 15 mins
10 h 45 minsmo, we, fr , 12 htu, th, sa
19 h 15 mins
9 h 55 mins
14 h 40 minstu, th, sa
7 h 30 mins , 14 h 25 mins , 16 h 40 mins
10 h 55 minstu, th , 11 hwe
8 h 10 mins
7 h 50 minsmo, tu, fr , 7 h 55 minswe, th, sa, su , 8 h , 9 h , 12 htu, th, sa , 13 h 55 mins , 15 h 30 mins
7 h 10 minsmo, we, fr, su , 7 h 15 minstu, th, sa , 8 h 10 mins
12 h 40 mins
7 h 5 mins
16 h 5 minstu, th, sa
10 h 45 minsmo, we, fr
6 h 15 minsmo, we, fr , 17 h 15 mins
9 h 40 mins
7 h 20 mins , 7 h 30 mins , 13 h 5 mins , 13 h 30 minsmo, we, fr, su , 18 h 45 mins , 18 h 50 mins
10 h 15 mins
13 h 5 mins , 17 h 30 mins
7 h 50 minssu , 7 h 55 minsmo, tu , 8 hwe, th, fr, sa , 8 h 40 mins
20 hmo, we, fr, su
21 h 15 mins
7 h 20 mins , 8 h 20 mins , 12 h 40 minstu, th, sa , 14 h 40 mins
13 h 35 minsmo, we, fr, su
13 h 35 minstu, th, sa
7 h 25 mins , 9 h 15 minsmo, we, fr, su , 9 h 20 minstu, th, sa
13 h 5 mins , 13 h 30 minsmo, we, fr, su
9 h 40 mins
7 h 40 mins
9 h 25 minstu, th, sa , 9 h 35 minstu, th, sa
18 h 15 minstu, th
13 h
10 h
14 h 40 minstu, th, sa
9 h 15 minstu, th, sa
1 h 15 mins
7 h 55 minsmo, we, fr, su , 9 h 20 minstu, th
9 h 5 mins
9 hex. tu, th
10 h 55 minssu , 11 h 15 minsmo, we, fr , 12 h 10 minsmo, tu, th, sa , 12 h 45 minsex. we, th
9 h 15 mins
13 h 5 mins
15 h 10 minstu, th, sa , 17 h 5 minsmo, we, fr
9 h , 10 h 35 mins , 10 h 55 minsmo, tu, th, sa , 11 hwe, fr, su , 16 h 55 mins , 17 htu, th, sa, su
18 h 30 mins , 21 h 55 minswe, th, fr, sa
13 h 50 mins
8 h 35 mins
6 h 50 minsmo, we, fr, su , 7 h 40 minsmo, we, fr, su , 15 hmo, we, fr, su , 15 h 10 minsmo, we, fr, su
6 h 50 mins , 6 h 55 mins
19 h 10 mins
9 h , 16 h 10 minsmo, we, fr, su , 16 h 15 minsmo, we, fr, su , 16 h 20 minstu, th, sa , 16 h 25 minstu, th, sa
18 h
8 h 45 minsex. mo, sa
7 h 55 minstu, th, sa
Nearest stations
Airport
a/p Taiping
жд станция
st. Lanleng