Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Hongqiao ( in city Shanghai )

Map is loading ...
How to reach Hongqiao
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
6 h 5 mins
7 h 35 mins
7 h 45 minsex. we, fr , 8 h 50 mins , 10 h 55 mins , 11 h 30 mins , 11 h 55 mins , 12 h 30 mins , 12 h 50 minsex. mo, sa , 13 h 30 mins , 13 h 50 minstu, th, fr , 14 h 30 minsmo, sa , 14 h 50 mins , 15 h 30 minsmo, we, fr, su , 16 h 50 minstu, we, fr, su , 17 h 30 minsmo, th, sa , 17 h 50 minsmo, we, sa , 18 h 30 minstu, th, fr , 18 h 50 mins , 19 h 30 mins , 19 h 35 minstu, sa , 19 h 50 minsmo, sa , 21 h , 21 h 30 minssu , 21 h 55 mins , 22 h 30 minssa
7 hex. sa, su , 7 h 10 mins , 7 h 45 mins , 8 hex. su , 8 h 30 mins , 9 h , 9 h 30 mins , 10 h , 11 h , 12 h , 13 h , 13 h 30 mins , 14 h , 14 h 30 mins , 15 h , 16 h , 17 h , 17 h 30 mins , 18 h , 19 h , 19 h 10 mins , 20 h , 21 h , 21 h 30 minswe, sa
11 h 45 mins , 12 h 30 minsmo, we , 15 h 30 mins , 19 h 35 mins
18 h 40 mins
8 h 25 mins , 11 h 15 mins , 12 h 15 mins , 18 h 40 mins , 20 h 55 mins
20 h 30 minsex. fr
12 h 55 minsex. we, fr
7 h , 13 h 55 mins , 17 h 55 mins
7 h 10 mins , 13 h 5 mins
8 h 35 mins , 9 h 50 mins , 10 h 20 mins , 15 h 50 mins , 15 h 55 mins , 17 h 5 mins
10 h 10 minsmo, we, fr, su
21 h 5 mins
12 hmo, we, su , 18 h 5 minstu, th, fr, sa , 20 h 45 minstu, th, fr, sa
8 h , 9 h 25 minssa , 9 h 30 minstu, th , 12 h 5 mins , 19 h 30 mins , 20 h 15 mins
13 h
8 h 30 mins , 10 h 5 mins
14 h 55 mins , 16 h 10 mins
9 h 10 mins
11 h 35 mins , 21 h 15 minsth, sa
12 h 40 minsmo, we, fr, su , 12 h 50 minstu, th, sa , 12 h 55 minsmo, we, fr, su , 16 h 55 minstu, th, fr, sa , 17 h 5 minsmo, we, su , 19 h 20 mins
14 h
10 h 30 mins , 21 h 35 mins
7 h 55 mins , 9 h 35 mins , 15 h 15 mins , 16 h 5 mins
8 h 10 mins , 15 h 50 mins
12 h 20 mins , 15 h 15 mins
13 h 35 mins
6 h 45 minsmo, we, fr, su , 12 h 50 minstu, th, sa
8 h 55 minswe , 9 h 5 minsmo, fr, su
12 h 35 minsmo, we, fr, su
19 h 45 mins
10 h 40 mins
12 h 55 mins
19 h 5 minstu, th, sa
7 h 15 mins
19 h 5 minsmo, we, fr, su
6 h 55 mins
7 h 40 mins , 10 h 10 mins , 11 h 5 mins , 14 h 55 mins , 16 h 25 mins , 17 h 35 mins , 19 h 5 mins , 21 h 5 mins
16 h 55 mins , 18 h
12 h 35 mins , 20 h
9 h 20 mins , 10 h 30 mins , 11 h 30 mins , 12 h 30 mins , 14 h 30 mins , 16 h 30 mins , 19 h 15 mins , 19 h 20 mins , 20 h 35 mins , 20 h 50 mins , 22 hex. th, fr , 22 h 30 minsth, fr
8 h 50 mins , 9 h 50 mins , 10 h 50 mins , 11 h 50 minssu , 13 h 50 mins , 14 h 50 minsth , 15 h 50 minsth , 16 h 50 mins , 18 h 45 mins , 18 h 50 minssu , 19 h 50 mins , 20 h 5 minsex. su , 20 h 15 minssu , 20 h 40 mins , 20 h 50 mins , 21 h 50 mins
7 h 30 minsmo, we, th, sa , 8 h 30 mins , 9 h 30 mins , 13 h 30 mins , 15 h 30 mins , 17 h 30 mins , 18 h 30 mins
7 h 25 mins , 13 h 10 mins , 18 h 5 mins , 22 hex. sa , 22 h 5 minssa
6 h 5 mins
7 h 40 mins , 11 h 10 mins
8 h 35 minsmo, th, sa , 12 h 10 mins , 12 h 15 mins , 21 h 25 mins , 21 h 30 mins
17 h 20 mins
9 h 20 mins
10 h 5 mins
11 h 10 minsmo, we, fr, su , 17 h 45 minstu, th, sa , 18 hmo, we, su
6 h 40 mins , 6 h 45 mins , 11 h 50 mins , 17 h 20 mins
10 h 5 mins
13 h 20 minsmo, tu, th , 13 h 35 minstu, fr, su , 16 h 35 minstu, fr , 16 h 50 minstu, fr
8 h 5 mins , 8 h 15 mins , 8 h 50 minstu, we, su , 9 h 20 mins , 9 h 50 minsmo, th, fr, sa
16 h 10 mins , 16 h 55 minssu , 18 h 10 mins , 19 h 15 minsmo
15 h , 15 h 15 mins
13 h 40 mins , 13 h 45 mins
10 h 10 minstu, th, sa
9 h 20 mins
12 h 30 mins
7 h 10 mins , 7 h 20 mins
20 h 10 mins
9 h 5 minsex. we, th , 9 h 10 mins
8 h 25 minsth , 8 h 30 minsex. tu, th
10 h 10 minsmo, we, fr, su
7 h 20 mins , 17 h 5 minsmo, we, fr, su , 19 h 45 minstu, th, sa
15 h 5 mins , 17 h 30 mins
6 h 45 minstu, th, sa , 12 h 50 minsmo, we, fr, su
6 h 40 mins , 6 h 45 mins
8 h 25 minsex. mo, fr , 8 h 55 mins
17 h 20 mins
7 h 35 mins , 12 h 15 mins , 13 h 15 mins , 14 h 55 minsfr , 15 h 10 minsex. tu , 16 h 15 minstu, th , 16 h 30 mins , 17 h 15 minstu, we, th, sa , 20 h 10 mins
14 h 15 mins
8 h 25 minsth , 8 h 30 minsex. tu, th , 9 h 15 mins , 9 h 25 mins
7 h 50 mins , 10 h 10 minstu, th, sa , 12 h 45 minswe, fr , 12 h 55 minsex. we, fr
22 h 5 mins
8 h 30 mins , 12 h 35 minstu, th, sa
10 h 40 mins
6 h 40 mins , 8 hmo, we, th, sa , 8 h 20 minstu, fr, su
8 h 10 mins
17 h 35 mins
7 h 45 mins , 8 h 45 minsmo, we, th, sa , 9 htu, fr, su
7 h 10 mins , 7 h 45 mins
9 h 55 mins , 13 h 55 mins , 22 hmo, we, fr, su
15 h 55 mins , 16 h 10 mins , 16 h 30 minsmo, we, fr, su , 16 h 45 minsmo, we, fr, su
9 h 40 mins , 10 h 5 mins
21 h 10 mins
7 h 25 mins , 7 h 30 mins
9 h 55 mins
12 h 5 mins
7 h 15 mins , 14 h 50 mins , 17 h 10 minsex. sa
12 h 45 minswe, fr
8 h 10 minsmo , 8 h 15 mins , 8 h 55 minswe , 9 h 5 minsmo, fr, su , 10 h 20 minsmo, we , 14 h 35 mins , 17 h 45 minsfr , 18 hmo, we, su , 19 h 55 mins , 21 h 15 mins
10 h 5 mins , 11 h , 13 h 30 mins , 14 h 35 mins , 16 h 20 mins , 17 h 30 mins , 18 h 20 mins , 22 h 55 mins
6 h 45 minstu, th, sa
6 h 30 mins
10 h 5 mins , 12 h 20 mins , 16 h 30 mins
6 h 55 mins , 16 h 5 mins
6 h 40 mins
18 h , 18 h 10 mins
8 h 10 mins
18 h 25 mins
15 h 45 mins , 15 h 55 mins
18 h , 18 h 10 mins
10 h 30 mins , 11 h 50 mins
6 h 50 mins
16 h 20 minsmo, we, fr, su
9 h , 10 h 15 mins , 12 h 10 mins , 13 h , 14 h 5 mins , 14 h 10 mins , 15 h , 15 h 10 mins , 16 h , 17 h 10 mins , 18 h 30 mins , 19 h 30 mins , 20 h 25 mins
7 h 55 mins , 9 h 55 mins , 10 hex. th , 10 h 55 mins , 11 h 40 minsmo , 11 h 45 mins , 12 h 40 mins , 12 h 45 mins , 15 h 25 minsex. th , 15 h 50 mins , 16 h 10 mins , 16 h 40 mins , 16 h 55 mins , 17 h 55 minsex. tu, sa , 18 h 25 minsmo, we, fr, su , 19 h 30 mins , 19 h 35 mins , 19 h 45 mins , 20 h 15 mins , 20 h 30 mins , 20 h 50 mins , 22 h 15 minsmo, we, th, fr , 22 h 20 mins
7 h 45 mins , 14 h 40 mins , 16 h 35 mins , 21 h 35 mins
8 h 15 mins , 11 h 30 mins
9 h 5 minsex. we, th , 9 h 10 mins , 11 h 35 mins , 12 h 45 mins , 15 h 5 mins , 15 h 35 mins , 17 h 50 mins , 19 h 50 mins , 20 h 30 mins
7 h 30 mins , 9 h 35 mins , 13 h 20 mins , 17 h , 21 h 40 mins
10 h 30 mins , 13 h 50 mins , 14 h 5 mins , 15 h 15 mins , 15 h 55 mins
11 h 10 mins
11 h 5 mins
7 h 50 minsmo, we, fr, su , 12 h 50 minstu, th, sa , 21 h 10 minsmo, we, fr, su
12 h 10 minstu, th, fr, sa
16 h 15 minsex. fr
14 h 10 mins , 14 h 20 mins
19 h 40 minsex. tu
8 htu, fr, su , 8 h 20 minstu, fr, su
11 h 50 mins , 13 h 40 mins , 17 h 35 mins , 20 h 25 mins , 22 h 25 mins
6 h 55 mins , 18 h 30 mins
7 h 40 mins , 7 h 55 mins
10 h 55 mins , 11 h 20 mins , 18 h 5 mins , 18 h 15 minstu, fr , 19 h 40 mins , 19 h 50 mins
11 h 10 minstu, th, sa , 15 h 55 mins
21 h
8 h 10 mins , 8 h 40 minsfr, su , 9 h 5 minstu, th, sa , 9 h 10 minsmo, we , 9 h 55 mins , 10 h 5 mins , 15 h 55 mins
19 h
13 h 35 mins , 13 h 40 mins
9 h 40 mins
12 h 50 mins , 13 h 10 mins
8 h 40 mins , 9 h 5 mins
11 h 10 minstu, th, sa
6 h 40 mins , 6 h 45 mins
8 h 25 minsmo, fr , 8 h 55 mins , 14 h 20 mins , 15 h 45 minstu , 16 h 20 mins , 16 h 40 mins , 17 h 20 mins , 17 h 35 mins
9 h 55 mins
13 h 40 mins , 13 h 45 mins
6 h 55 mins
8 h 20 mins , 18 h 25 mins
8 h 35 mins
6 h 40 mins , 6 h 45 mins
7 h 20 mins , 11 h 15 mins , 12 h 55 mins , 13 h 25 mins , 16 h 25 minsex. we , 20 h , 21 h 20 mins
9 h 35 mins , 18 h 30 mins
9 h 55 mins
8 h 35 mins , 10 h 20 mins
8 h 55 mins , 9 h 5 mins , 11 h , 12 h 40 mins
6 h 50 mins , 8 h 5 minstu, th, sa , 14 h 55 minsfr , 15 h 5 minsmo, we, su , 15 h 35 minsmo, we, fr, su , 17 h
7 h 5 minsth, fr, sa , 11 h 55 mins , 14 h 5 mins , 19 h 10 mins
7 h 25 mins , 7 h 30 mins , 10 h , 10 h 5 mins , 11 h 55 mins , 13 h 55 mins , 14 h , 15 h 50 mins , 16 h 5 mins , 18 h 5 mins , 18 h 10 mins , 20 h 5 mins , 20 h 10 mins , 21 h 55 mins , 22 h
9 h 15 mins , 12 h 30 mins , 13 h 20 mins , 14 h 25 mins , 16 h 20 mins , 18 h 10 mins , 18 h 15 mins , 19 h 35 mins , 19 h 50 minsmo, we, fr, su , 20 h 20 mins , 20 h 25 mins , 23 h
7 h 50 mins , 15 h , 17 h 55 mins , 21 h
8 h 20 minsmo, we, th, sa , 8 h 25 minstu, fr, su , 15 h 35 mins
6 h 55 mins , 14 h 25 mins
13 h 20 mins
12 h 55 mins
12 h 55 mins
8 h 55 minstu, th, sa , 15 h 55 mins , 19 h 55 minstu, th, sa , 20 hmo, we, fr, su
10 h 20 mins , 14 h 35 mins , 17 h 10 mins
7 h 10 minsmo, we, fr, su , 12 h 50 minsmo, we, fr, su
14 h 15 mins
10 h 15 mins , 12 h 20 mins
6 h 30 minsmo, we, fr, su
14 h 20 mins , 16 h 40 mins
7 htu, th, sa , 7 h 50 minsmo, we, fr, su
8 h 5 minstu, th, sa
7 h 20 mins
7 h 40 mins , 16 h 50 mins
10 h 35 mins
12 h 35 minsmo, we, fr, su , 14 h 30 mins , 15 h 20 mins , 18 h 50 minstu, th, sa , 19 hmo, we, fr, su
6 h 55 mins , 18 h 20 mins
8 h 35 mins , 8 h 40 mins , 10 h 30 mins , 16 h 45 mins
6 h 45 mins
14 h 40 mins
Nearest stations