Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Odessa ( in city Odessa )

Map is loading ...
How to reach Odessa
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
16 htu
16 htu
10 h 40 minsth, su
15 h 30 minswe
9 h 10 minsmo, fr
14 h 15 minsfr
10 h 25 minsfr , 21 h 25 minsmo
18 h 55 minswe, su
20 h 5 minsmo, fr
10 h 5 minstu , 23 h 5 minssa
17 h 20 minsmo, fr
7 h 40 minswe
14 h 45 minstu, sa , 15 h 30 minstu, th, sa
15 h 55 minssa , 17 h 25 minstu
18 h 25 minsmo, fr
4 h
13 h 50 mins
2 h 35 minsmo, we, fr, sa , 3 h 40 minswe, fr , 9 h 55 mins , 10 h 20 minsth , 15 h 5 minstu, th, su , 15 h 40 minstu, th , 21 h 30 minsmo, tu, we, th , 21 h 40 mins
1 h , 1 h 45 mins
10 h 35 minsth , 13 h 25 minstu, sa
22 h 25 minsmo, fr
7 h , 7 h 15 mins , 7 h 40 mins , 11 h 20 minsmo, tu, th, sa , 17 h 35 minswe, fr, su
12 h 55 minswe , 13 hsu
19 h 55 minstu, fr
3 h 5 mins , 14 h 30 mins , 15 h 30 mins
10 h 15 minssa , 22 hwe
5 hmo, th
4 h 5 minstu, fr
18 h 40 minsmo
1 h 55 minssu , 9 h 40 minsmo, we , 17 h 40 minstu
50 minswe , 2 h 10 minstu , 23 h 20 minssu
21 h 30 minsex. fr, sa
13 h 30 minssa
5 h 10 mins , 13 h 25 minsmo , 13 h 35 mins
4 h 25 minswe
14 h 45 minstu, we, fr , 14 h 55 mins , 18 h 5 mins , 18 h 30 minstu
14 h 30 minstu , 17 h 35 minssa
19 h 35 minsmo, fr
7 h 55 minsmo, fr
Nearest stations