Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Noibai ( in city Hanoi )

Map is loading ...
How to reach Noibai
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
22 h 30 minsfr
9 h , 9 h 15 mins , 20 h 50 mins
10 h 35 minsfr, sa , 20 h 25 minsex. fr , 20 h 45 minsex. fr, su
10 h 5 minsmo, we, fr, su , 10 h 30 minsmo, we, su , 20 h 20 minsmo, we, fr, su , 21 h 15 minsmo, su , 22 h
11 h 10 mins , 12 h 15 minsmo, we, fr, su
8 h 50 mins , 9 h 5 mins , 9 h 15 mins , 12 h 30 mins , 12 h 40 mins , 12 h 45 mins , 15 h 40 mins , 16 h 5 mins
5 h 45 minstu, th, fr, su , 5 h 55 minstu, th, fr, su
10 h , 10 h 5 minstu, we, fr, sa , 10 h 10 minsex. mo, th
14 h 15 mins , 14 h 45 mins
7 h , 9 h 40 mins , 9 h 50 mins
16 h 50 mins , 17 h
1 h 45 minsth, fr , 2 h 5 minsfr
30 minsex. th, fr , 2 hth, fr
1 h
25 mins , 30 mins , 40 mins
17 h 20 mins , 17 h 55 mins
6 h 30 mins , 6 h 45 mins , 8 h 40 mins , 8 h 45 mins , 13 h 20 minsmo, th, fr , 16 h 30 minstu, th, sa, su , 16 h 45 minsmo, fr , 17 h 15 minsth , 17 h 40 minstu, th, sa, su , 18 hmo, we, fr , 22 h 35 minstu, th, sa
6 h 50 mins , 11 h 10 mins , 14 h 30 mins , 15 h 50 mins , 16 h 30 mins , 16 h 50 mins , 16 h 55 mins , 18 h 25 mins
9 h 15 minstu, th, su
2 h 25 minstu, th
11 h 55 minswe, fr, su , 12 h 45 mins , 12 h 50 minswe, fr, su
15 h 20 mins
1 h 50 minsfr
7 h
10 h 30 minsmo, th
6 h , 6 h 10 mins , 10 h 15 mins , 10 h 50 mins , 11 h 25 mins , 14 h 15 minswe, sa, su , 14 h 20 minstu, we, sa, su , 14 h 50 minssa , 15 h 15 minssu , 16 h 10 mins , 16 h 40 mins , 17 h 55 mins , 18 h 10 mins , 20 h 25 minssa, su , 21 htu
12 h , 14 h
7 h , 8 h 40 mins , 10 h 10 minsmo, tu, th, sa , 13 h , 17 h 25 mins , 17 h 55 mins , 20 h
6 h 30 minsmo, th , 13 h 25 mins , 16 h
6 htu, th, fr , 7 h , 7 h 30 minsth , 8 h , 8 h 40 minsth, su , 9 hsa , 9 h 5 mins , 9 h 15 minstu, th, sa , 9 h 55 mins , 10 h 25 mins , 10 h 30 minstu , 10 h 40 mins , 10 h 50 mins , 10 h 55 mins , 11 h 5 minsmo, we, fr, sa , 11 h 10 mins , 11 h 25 minsmo, we, fr, su , 12 h 15 minsmo, we, fr, su , 12 h 20 mins , 12 h 25 minssu , 13 h 15 minssu , 14 h 40 mins , 15 h 5 mins , 15 h 10 mins , 15 h 20 minsmo, we, fr, su , 15 h 25 mins , 15 h 40 mins , 16 h 25 minssa , 16 h 40 minstu, th, sa , 16 h 55 mins , 17 h 5 minswe, su , 17 h 20 mins , 17 h 25 minssu , 17 h 45 minstu , 18 h 10 mins , 18 h 25 minsmo, we, fr , 18 h 35 minsth, su , 18 h 40 mins , 18 h 55 mins , 19 h 15 mins , 19 h 35 mins , 19 h 40 minssa , 20 h 20 mins , 20 h 25 mins , 21 h , 21 h 35 mins , 21 h 55 mins , 22 h 10 mins , 22 h 15 mins , 23 h 50 mins , 23 h 55 minstu, th
6 h , 8 h , 9 htu, sa , 9 h 30 minsfr , 10 h , 12 h , 12 h 30 minsex. mo, fr , 13 h , 14 hex. su , 15 hex. mo , 15 h 15 mins , 15 h 30 mins , 16 h , 16 h 10 mins , 17 h , 18 h , 18 h 30 minstu, th , 19 h , 19 h 20 mins , 20 h , 20 h 30 mins
25 minsex. th , 1 h 55 mins
2 h 45 minswe , 9 h 20 minssa
3 hwe, fr
18 h , 19 h 10 minstu, th, sa
21 h 35 minswe , 23 h 10 minsfr , 23 h 20 minssu
10 h
10 h 50 minstu, th, sa , 13 h 55 mins , 14 h 20 minswe, su
6 hwe , 7 h 50 mins , 8 hsa , 8 h 30 minssu , 8 h 55 mins , 9 h 30 minsth , 18 h 20 mins , 18 h 30 mins , 21 h 25 minssu , 22 h
16 h
7 hwe, fr, su , 17 h 20 mins , 17 h 25 mins
40 mins , 1 h 30 mins , 2 hmo , 4 hsa , 9 h 30 minsth
7 h , 13 h 50 mins
7 h 30 mins
7 h 5 mins , 7 h 30 minstu, th , 8 h 5 mins , 8 h 50 minsfr, su , 9 h 5 mins , 10 h 40 mins , 10 h 50 mins , 14 h 5 mins , 14 h 10 mins , 14 h 15 mins , 15 h 35 mins , 21 h 20 mins
6 h 40 mins , 6 h 50 mins , 7 h , 7 h 5 mins , 7 h 15 mins , 7 h 35 mins , 8 h , 8 h 15 mins , 8 h 30 mins , 9 h 40 mins , 12 h , 12 h 25 mins , 12 h 50 mins , 12 h 55 mins , 13 h 10 mins , 13 h 35 mins , 14 h , 14 h 15 mins , 14 h 25 mins , 14 h 50 mins , 15 h 25 mins , 18 h 45 mins , 19 h , 19 h 10 mins , 19 h 50 mins
22 h 55 minsex. tu , 23 h 15 minsex. tu, su , 23 h 50 minsex. tu , 23 h 55 minssu
1 h 20 mins , 1 h 40 mins , 1 h 55 mins
4 h 40 minstu
1 h 50 minsmo, th
6 h 5 minswe , 8 h 15 mins , 11 h 45 mins , 15 h 45 mins
23 h 30 minsmo, we, fr, su
12 h 25 mins , 12 h 35 mins , 12 h 40 mins
21 h 50 minsfr
5 h 45 mins , 6 h 55 mins , 7 h , 9 h 55 mins , 11 h 45 minsmo, we, fr , 13 h 50 mins , 15 h 55 mins , 16 h 35 mins , 16 h 40 mins , 17 h 50 mins , 18 h 55 mins , 19 h 50 mins , 19 h 55 mins , 20 h 50 mins , 21 h 15 mins
22 h 50 minswe
15 mins , 1 h 10 mins , 1 h 20 mins , 1 h 40 mins , 5 h , 5 h 10 mins , 6 h , 6 h 15 mins , 6 h 20 mins , 6 h 25 mins , 6 h 30 mins , 6 h 45 mins , 7 h , 7 h 10 mins , 7 h 15 mins , 7 h 20 mins , 7 h 25 mins , 7 h 30 mins , 7 h 35 mins , 7 h 45 minstu, fr, su , 8 h 10 mins , 8 h 15 mins , 8 h 25 mins , 8 h 45 mins , 8 h 50 mins , 9 h 10 mins , 9 h 20 mins , 9 h 35 mins , 9 h 50 minswe, fr , 11 h , 12 h 5 mins , 12 h 30 mins , 12 h 50 mins , 13 h 10 mins , 13 h 15 minsex. mo, fr , 13 h 35 minsth, sa , 13 h 45 mins , 13 h 50 minsmo, we , 14 h 10 mins , 15 h 45 minsmo, th , 15 h 55 mins , 16 htu, we, th, sa , 16 h 10 mins , 16 h 20 mins , 16 h 30 mins , 16 h 40 mins , 16 h 45 mins , 17 h , 17 h 5 mins , 17 h 15 mins , 17 h 35 mins , 17 h 45 mins , 18 h 5 mins , 18 h 10 mins , 18 h 15 mins , 18 h 20 mins , 18 h 25 mins , 18 h 50 mins , 19 h 10 mins , 20 h , 20 h 20 mins , 20 h 30 mins , 20 h 45 mins , 21 h 15 mins , 21 h 25 mins , 21 h 35 mins , 21 h 45 mins , 21 h 50 mins , 22 h , 22 h 15 mins , 22 h 20 mins , 22 h 30 mins , 22 h 35 mins , 22 h 45 mins , 22 h 50 mins , 22 h 55 mins , 23 h , 23 h 10 minswe, sa , 23 h 15 mins , 23 h 20 mins , 23 h 30 mins , 23 h 45 mins , 23 h 50 mins
4 h 55 minsth
4 h 45 mins , 5 h , 5 h 5 mins , 5 h 30 mins , 5 h 40 mins , 5 h 45 mins , 5 h 55 mins , 6 h , 6 h 10 minstu, th, sa , 6 h 45 mins , 7 h , 7 h 30 mins , 7 h 50 mins , 7 h 55 mins , 8 hmo, sa , 8 h 10 mins , 8 h 15 minsmo , 8 h 20 mins , 8 h 30 minswe, fr , 8 h 40 minsmo, we, fr, sa , 8 h 45 mins , 8 h 55 mins , 9 h 5 minswe, fr, su , 9 h 15 minsth , 9 h 25 minstu, th, su , 9 h 40 minswe, fr, su , 9 h 45 minsmo , 10 h 5 mins , 10 h 10 mins , 10 h 35 mins , 10 h 40 mins , 11 h 25 minstu, th, sa , 11 h 55 minstu, th, su , 12 hsu , 12 h 20 minstu , 12 h 25 minsmo , 12 h 40 mins , 12 h 45 mins , 12 h 50 mins , 13 h 5 mins , 13 h 10 minstu, th, sa, su , 13 h 15 mins , 13 h 20 mins , 13 h 35 minsmo, we, fr , 13 h 45 minssu , 14 h 5 mins , 14 h 20 mins , 14 h 25 minsmo, we, fr , 14 h 35 mins , 14 h 40 mins , 14 h 45 mins , 15 h , 15 h 15 minssa, su , 15 h 30 mins , 15 h 50 mins , 16 hmo, we, fr , 16 h 5 mins , 16 h 10 minstu, th, sa , 16 h 15 mins , 16 h 30 mins , 16 h 45 minsmo, we, fr , 16 h 50 minssu , 17 h 30 minssu , 18 h 25 mins , 18 h 30 mins , 18 h 35 mins , 18 h 40 minsmo, we, fr, su , 18 h 45 minssu , 18 h 50 minsmo , 18 h 55 minsex. th, su , 19 hmo, we, sa , 19 h 10 minswe, sa, su , 19 h 15 minstu , 20 h 5 minsmo, we, fr, su , 20 h 10 mins , 20 h 15 minsmo , 20 h 20 minsmo, tu, we, su , 20 h 25 mins , 20 h 30 mins , 20 h 40 mins , 20 h 45 mins , 20 h 50 minsth , 21 h 10 mins , 21 h 20 mins , 21 h 25 mins , 21 h 35 minsmo, we, fr, su , 21 h 40 minssa , 21 h 45 mins , 21 h 50 mins , 22 h 5 mins , 22 h 30 minssu , 22 h 35 mins , 22 h 40 minstu, th, sa , 23 h 30 minssa , 23 h 55 mins
30 mins , 4 h 35 mins , 5 h , 5 h 5 mins , 5 h 15 mins , 5 h 25 mins , 5 h 30 mins , 5 h 35 mins , 5 h 45 mins , 5 h 55 mins , 6 h , 6 h 5 mins , 6 h 15 mins , 6 h 20 mins , 6 h 25 mins , 6 h 55 mins , 7 h , 7 h 10 mins , 7 h 15 mins , 7 h 30 mins , 7 h 40 mins , 8 h , 8 h 5 mins , 8 h 30 mins , 9 h , 9 h 10 mins , 9 h 35 mins , 9 h 45 mins , 9 h 55 mins , 10 h , 10 h 30 mins , 11 h , 11 h 15 mins , 11 h 55 mins , 12 hwe, sa , 13 h , 13 h 10 mins , 13 h 15 mins , 13 h 25 mins , 14 hwe, sa , 14 h 30 mins , 14 h 45 mins , 14 h 50 mins , 15 h , 15 h 45 mins , 16 h , 16 h 20 mins , 16 h 30 mins , 16 h 50 mins , 16 h 55 mins , 17 h , 17 h 5 mins , 17 h 15 mins , 17 h 30 mins , 17 h 45 mins , 18 h , 18 h 25 mins , 18 h 40 mins , 18 h 45 mins , 19 h , 19 h 20 mins , 19 h 30 mins , 20 h , 20 h 5 mins , 20 h 10 mins , 20 h 15 mins , 20 h 20 mins , 20 h 35 mins , 20 h 45 mins , 21 h , 21 h 5 mins , 21 h 10 mins , 21 h 15 mins , 21 h 30 mins , 21 h 40 mins , 21 h 45 mins , 21 h 50 mins , 21 h 55 mins , 22 h , 22 h 5 mins , 22 h 15 mins , 22 h 30 mins , 22 h 35 mins , 22 h 40 mins , 22 h 45 mins , 23 h , 23 h 10 mins , 23 h 15 mins , 23 h 45 mins
6 hfr , 13 hsu
10 h 25 mins , 10 h 50 mins , 11 h 5 mins , 19 h 45 mins , 19 h 55 minsmo, we, fr, sa
19 h 35 minsth , 20 h 5 minsfr , 21 h 35 minsmo , 22 hsu , 22 h 10 minsmo , 22 h 45 minstu , 22 h 50 minswe
14 h 50 minsth , 16 hfr , 16 h 40 minssa , 17 h 55 minstu , 18 h 30 minssa , 19 h 10 minssu
11 h 15 minsmo, tu, th, sa
10 h 25 mins , 10 h 30 mins
13 h
9 h 55 mins , 10 h 30 mins , 15 h 40 mins , 15 h 45 mins , 16 h , 19 h 15 mins
8 h 30 minsmo, fr, su , 15 h 5 mins , 16 h 5 mins , 16 h 10 mins , 17 h , 19 h 15 mins , 19 h 35 mins
21 h 35 minsex. mo, fr , 21 h 40 minsmo, tu, th, sa , 23 h 10 minsfr , 23 h 20 minssu
8 h , 18 h
14 h 45 mins , 14 h 55 mins
10 h 45 minsmo, we, sa , 10 h 55 minsmo, we, sa , 12 h 25 minsmo, we, sa , 18 h 35 mins , 18 h 40 mins
17 h 55 mins , 18 h
8 h 55 mins , 9 hwe, th, sa , 14 h 50 mins , 15 h 30 mins
13 hth , 18 h 35 minsfr
12 h 30 mins , 12 h 50 mins
8 h 45 minsmo, we, fr , 14 h 45 mins , 15 h 20 mins , 15 h 25 mins
11 h 50 minsmo, fr , 15 h 45 minstu, sa , 17 h 40 minssu
50 minstu, th, fr, su , 1 htu, th, fr, su , 1 h 35 minstu, th, fr, su
10 h 30 minsex. th, su , 19 h 10 mins
12 h 40 minsex. tu, su , 12 h 50 minsex. tu, su
9 h 55 minsmo, we, fr, su
23 h
8 h 15 minssa , 10 h 10 minstu
4 htu, th, sa , 4 h 30 minstu, th, sa , 19 hmo, we, fr, su , 19 h 45 minsmo, we, fr, su
8 h 15 minsex. tu, sa , 8 h 30 minsex. tu, sa
1 h 45 mins , 2 h 20 minsmo, tu, sa
3 hwe, fr
40 minstu, th, sa , 55 mins , 1 h 25 minstu, th, sa
9 h 55 minsmo , 10 h 45 minsex. mo , 11 h 5 mins
1 minswe, sa
20 mins , 45 mins
11 h 50 minsmo, fr , 17 h 40 minssu
17 h 35 minsmo, we, fr, su
10 h 30 mins , 13 h 45 mins , 17 h
17 h 25 mins
7 h 30 mins , 7 h 55 minsth, sa , 8 h 40 minstu , 9 h 50 minstu, th, fr , 9 h 55 mins , 10 h , 11 h 25 minstu, th, sa , 12 h 40 mins , 12 h 45 mins , 13 h 55 minswe , 14 htu, th, sa , 14 h 10 minsmo, we, fr, su , 14 h 15 minswe, fr, su , 14 h 20 mins , 14 h 25 mins , 16 h 15 mins , 17 h 5 minsmo , 18 h 25 minstu, th, sa, su , 20 h 5 minssu , 20 h 55 minswe, su , 22 h 15 minssu
5 h 20 minsmo, we , 7 h 15 mins , 8 h 45 mins , 9 h 25 mins , 9 h 55 mins , 10 h 30 mins , 10 h 45 mins , 10 h 50 mins , 11 h 5 mins , 11 h 10 mins , 11 h 30 mins , 11 h 35 mins , 12 h , 12 h 5 mins , 12 h 15 mins , 13 h 35 mins , 13 h 55 mins , 14 hwe, fr , 14 h 40 mins , 15 h 50 mins , 16 h 5 mins , 16 h 10 mins , 16 h 30 mins , 16 h 50 mins , 17 h , 18 h 50 mins
1 h 20 mins , 1 h 40 mins
20 mins , 30 mins , 45 mins
23 h 15 minsmo , 23 h 25 mins , 23 h 50 mins
9 h 35 mins , 9 h 55 mins
12 h 15 mins , 13 h
7 h 20 mins , 8 h 25 mins , 9 h 55 mins
16 h 20 mins , 16 h 30 mins
8 h 55 mins , 12 h 45 mins
13 h
6 h 15 mins , 6 h 30 mins , 12 h 35 mins , 13 h , 16 hmo, su , 16 h 5 mins , 16 h 10 mins
7 h 15 minsmo, th, fr, su , 11 h 5 mins , 11 h 30 mins , 16 h 20 mins , 16 h 30 mins
1 h 50 minsfr , 3 h 30 minswe, fr , 4 h 30 minsmo, we, th, sa , 6 hfr , 12 h 35 minsex. we, sa , 13 hsu , 14 h 20 mins , 14 h 30 minsex. su , 23 h 30 mins , 23 h 50 mins
1 h 15 mins , 1 h 50 mins
10 mins
4 h 20 minsth, fr , 8 h 45 minssu , 12 h 15 mins , 12 h 20 minsex. sa , 15 h , 15 h 25 mins , 23 hmo, tu, fr , 23 h 10 mins
1 h 55 minstu, th, su , 2 h 25 minssa , 2 h 55 minsmo, we, fr , 3 h 30 mins
1 h 40 mins , 1 h 45 mins , 23 h 15 mins
10 h 25 mins , 10 h 35 mins , 23 h 35 mins , 23 h 40 mins
10 h 5 mins , 10 h 10 mins
16 h 10 minsex. su , 16 h 45 minsmo, tu, sa, su
3 h 20 mins , 3 h 30 mins
23 h 55 minstu, th, sa, su
16 h 20 mins , 16 h 30 mins
12 h 40 minsex. tu, su , 12 h 50 minsex. tu, su , 15 h 5 mins , 17 h , 17 h 50 mins
4 h 30 minsmo, we, th, sa
11 h 10 minstu, fr, sa , 12 h 20 minssu , 13 h 10 minsmo, we , 16 h 20 minssu , 19 h 10 minsmo
18 h 25 mins , 18 h 30 minssu
12 h 35 minsmo, th, sa , 18 h 25 minsmo, we, fr , 18 h 30 minsmo, we, fr
9 h 35 mins
7 h 35 mins , 7 h 50 mins , 10 h 30 mins , 10 h 35 mins
7 hmo, we, fr, sa , 8 hmo, we, fr, sa , 23 h 40 minstu, fr, su , 23 h 45 minstu, fr, su , 23 h 55 minstu, fr, su
10 h 10 minstu, fr, su
13 h 5 minsex. tu, th
11 h 35 minsth, fr , 17 h 50 minssa , 18 hth, su , 18 h 40 mins , 19 h 50 minssa
12 h 5 minsmo, we, fr, su , 12 h 35 mins , 17 hwe , 18 h , 18 h 15 minsfr , 18 h 20 minsex. tu
5 h 35 mins , 5 h 45 mins , 13 h 5 mins , 15 h 5 mins
7 h 5 mins , 7 h 15 minstu, th, sa , 14 h 5 mins
8 h 15 minstu, we, fr, sa , 8 h 25 minstu, we, fr, sa , 17 h 20 mins , 17 h 25 mins , 17 h 35 mins
5 h 30 mins , 11 h 25 minsmo, we, fr, su , 11 h 35 mins
7 h 20 minsmo, we
40 mins , 15 h 40 mins , 23 h 50 mins
10 mins , 25 mins
30 mins , 55 mins
20 mins , 25 mins , 30 mins , 8 h 10 mins , 8 h 40 mins
7 htu, th, sa , 8 h 15 minstu, th, sa , 9 hmo, we, fr, su , 9 h 45 minsmo, we, fr, su
10 h 35 mins , 11 h , 11 h 10 mins , 11 h 20 mins , 11 h 30 mins
3 hwe, fr
16 h 20 mins , 16 h 40 minsmo, fr
9 h 35 mins , 9 h 55 mins
6 h 30 mins
6 h 20 mins , 6 h 30 mins , 8 h , 10 h 5 mins , 11 h , 11 h 30 minswe, su , 13 h 55 mins , 14 h 5 minstu, sa , 14 h 10 mins , 14 h 30 mins , 17 h 50 mins , 18 h 25 mins , 19 h 20 mins
16 h 30 mins
16 h 30 mins , 16 h 35 mins , 19 h 55 mins
2 h 45 minswe, fr, su , 2 h 50 minsmo, tu, th, sa
3 hsu
Nearest stations
Airport
a/p Noibai