Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Samarkand ( in city Samarkand )

Map is loading ...
How to reach Samarkand
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
5 h 45 mins , 6 h 35 minsmo, we, sa
15 h 20 minswe
7 h 40 minsth , 22 hmo
5 h 40 minssu
3 hmo , 6 h 25 mins , 6 h 35 mins , 7 h 15 minswe , 10 hmo, tu
5 h 5 minstu
4 h 55 minstu, fr
16 h 40 minstu , 19 hwe, fr
5 h 15 minsfr , 7 h 40 minssu , 7 h 55 minsth
3 h 30 minsmo , 3 h 50 mins , 4 h 20 minsfr , 8 h 40 minsmo
1 h 40 minswe , 5 h 40 minsmo , 20 h 45 minsth
3 h 5 minsth , 3 h 10 minssa , 4 hsu , 4 h 55 minsfr , 6 h 25 minsmo , 16 h 30 mins , 16 h 50 mins , 17 h 30 mins , 17 h 50 mins , 18 h 55 minstu , 21 h 40 minsfr
Nearest stations