Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Kazan ( in city Kazan )

Map is loading ...
How to reach Kazan
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
20 h 40 minsex. mo, fr
5 minswe, sa , 2 h 50 minswe, sa , 5 h 40 mins , 10 h 25 mins , 10 h 50 mins , 12 h 20 mins , 13 h 40 mins
1 h 20 minswe, fr, sa , 2 h 40 minsex. tu, fr , 12 h 10 mins , 12 h 20 mins , 13 hsu , 16 h
17 h 50 minssu
19 h 20 minssa
10 h 30 mins
1 h 15 minssu , 18 hth
21 hmo
21 h 35 minssa , 22 h 35 minsth
13 h 10 mins
2 h 30 minssa , 20 h 15 minsmo
19 h 30 mins
13 h
7 h 30 mins , 14 h 30 mins
14 h 25 minstu, we, fr, sa , 14 h 35 minstu, we, fr, sa
4 h 30 minstu
15 hwe
9 h 45 minsmo, fr , 9 h 55 minsmo, fr
12 h 10 mins , 12 h 30 mins
10 h 15 mins
1 h 20 mins
1 h 55 minstu, th, sa , 3 h 5 minsex. fr, su
17 h 40 minsmo
20 minsfr , 2 h 50 minstu
6 h 45 minsfr
21 h 10 minswe, fr , 21 h 40 minssu
9 h 50 minswe , 11 h 15 minstu, th, su , 18 h 10 minsmo
6 h 45 minsfr , 20 h 15 minsmo
19 h 5 minsfr , 20 hsu
3 h 40 minsmo, we, sa
15 h 40 mins , 16 h
12 h 5 minsmo, we , 12 h 10 minsth , 20 h 35 minstu, su , 21 h 45 minssa
18 h 15 mins
2 h 45 mins , 3 h 15 mins , 3 h 20 mins , 6 h 55 minsex. mo, fr , 7 h , 8 h 35 mins , 9 h 25 minstu, we, sa, su , 10 h 45 mins , 10 h 50 mins , 11 h 40 mins , 12 h 20 mins , 13 h 30 mins , 14 h 25 mins , 18 h 10 mins , 18 h 40 mins , 20 h 35 mins , 20 h 55 minsmo, fr , 21 h 55 mins
5 h , 5 h 5 mins , 10 hmo, we, th, sa , 10 h 20 mins , 16 h 55 mins , 17 h , 19 h 55 mins , 20 h 10 mins , 22 h 10 mins , 22 h 40 mins
9 h 20 mins
11 h 35 minssu , 20 h 45 minstu
10 h 55 minstu , 19 h 50 minsfr , 20 h 15 minsth
13 h 55 minsfr, su , 14 hmo , 21 h 40 minswe
2 h 30 minssa , 9 hmo , 9 h 10 minsfr , 9 h 55 minsmo , 10 h 10 minsfr
5 h 35 minssu , 6 hwe
15 hfr , 23 h 35 minstu , 23 h 45 minssu
11 hsa
13 h 45 minsmo, we, th, fr
3 h 45 minsfr , 5 h 35 minssu , 6 hwe
3 h 35 mins , 4 h 35 minswe, sa
15 h 15 minstu, th, sa
13 h 20 minsth, su , 13 h 25 minsmo
20 h 55 mins
3 h 50 mins , 5 h , 19 h 15 mins
3 h 45 minsfr
11 hsa
12 h 15 minssa , 13 h 15 minsmo , 15 h 45 minsth , 16 h 40 minswe, su
10 h 55 minstu, fr
8 h 50 minswe
7 h 15 minssu , 12 h 15 minsth , 18 h 55 minssa
12 h 15 minssu , 14 h 45 minssu , 20 h 5 minswe , 20 h 50 minsfr
17 h 30 minstu , 18 h 55 minsfr, su
11 h 5 mins , 12 h 25 mins
11 h 15 minsth , 13 h 40 minssu , 16 h 30 minssa
11 h
11 h 25 minsfr , 20 hmo
11 h 55 minssa
16 h 25 minsth , 18 h 15 minstu
9 h 50 minsth
4 h , 16 h 15 mins
2 hsa , 4 h 45 minswe
18 h 5 minstu, th , 20 h 25 minssu
12 htu, th , 14 h 10 minsmo, we, fr, sa , 18 hsu
10 h 30 minssa
21 h 25 minsth
16 h 5 minsth , 16 h 20 minstu
6 hmo, tu , 6 h 10 minswe, fr , 20 h 5 minsfr
Nearest stations
Airport
a/p Kazan
жд станция
st. Yudino
Terminals
Terminal 1
Terminal 1A