Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Kazan ( in city Kazan )

Map is loading ...
How to reach Kazan
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
35 minsmo , 11 hfr , 16 h 50 minssa , 23 h 20 minswe
19 h 20 minsth
1 h 20 minssu , 23 h 45 minswe
21 hmo
14 h 10 minstu , 14 h 50 minsth
19 h 45 minsmo, fr , 20 h 55 minsmo, fr , 23 h 15 minswe, su
9 h 40 minsfr , 21 h 20 minsmo
2 h 5 minsmo , 2 h 50 mins , 4 h 5 mins , 4 h 15 mins , 6 h
14 h 25 minstu, we, fr, sa , 14 h 35 minstu, we, fr, sa
5 h 30 mins , 7 h 30 mins
10 h 20 minsth
7 h 5 minstu
15 hwe
9 h 45 minsmo, fr , 9 h 55 minsmo, fr
15 h 15 minssu
1 h 55 mins , 3 h 5 minsex. fr, su
21 h 5 minsmo , 21 h 45 minswe
1 h 40 minstu , 23 h 30 minsth
6 h 45 minsfr
10 h 10 minstu
11 h 35 minsmo, fr
6 h 45 minsfr , 21 h 20 minsmo
6 h , 7 h 15 mins
19 hfr , 20 hsu
3 h 40 mins
12 h 5 minsmo, we, sa , 12 h 10 minsth , 20 h 20 minssu , 20 h 35 minsfr
18 h 15 mins
2 h 45 mins , 3 h 20 mins , 7 h , 9 h 5 mins , 9 h 25 mins , 10 h 45 mins , 10 h 50 mins , 11 h 40 mins , 12 h 20 mins , 13 h 30 mins , 14 h 20 mins , 14 h 25 mins , 18 h 5 mins , 18 h 10 mins , 18 h 40 mins , 20 h 35 minsex. mo, fr , 20 h 55 minsmo, fr , 21 h 55 mins
14 h 10 minstu , 14 h 50 minsth
5 h , 5 h 5 mins , 10 h , 10 h 20 minsmo, we, th, sa , 15 h 50 mins , 16 h 40 mins , 16 h 55 mins , 19 h 55 mins , 20 h 10 mins , 22 h 10 mins , 22 h 40 mins
17 h 40 mins
16 h 25 mins , 16 h 55 mins , 21 h 55 mins
22 h 15 mins , 23 h 30 mins
20 h 45 minstu
10 h 30 minstu , 20 hth
14 hmo , 21 h 20 minssu , 21 h 45 minswe
5 h 20 minsmo , 9 h 40 minsfr
5 h 35 minssu , 6 hwe
12 h 50 minsmo , 18 h 30 minstu , 21 h 5 minsth
13 h 45 minsmo, we, th, fr
19 h 25 mins , 20 h , 20 h 5 mins
3 h 50 minsfr , 5 h 35 minssu , 6 hwe
17 h 5 mins , 17 h 30 mins , 17 h 40 mins , 19 h 5 mins , 20 h 20 mins
1 h 15 mins , 18 h 20 mins , 20 h 20 mins
3 h 35 minstu, we, fr, sa , 4 h 35 mins
3 h 30 minstu, fr
15 h 45 minstu, th, sa
13 h 20 minsth, fr, su
20 h 45 mins
3 h 50 mins , 5 h , 19 h 15 mins
3 h 50 minsfr
21 h 5 minsth
12 h 15 minssa , 13 h 15 minsmo , 15 h 45 minsth , 16 hwe
10 h 55 minstu, fr
7 h 40 minssu
20 h 5 minswe , 20 h 50 minsfr, su
17 h 30 minstu , 18 h 55 minsfr , 20 h 5 minssu
14 h 25 minssu , 14 h 40 minsfr , 14 h 45 minswe
12 h 5 minsfr , 19 h 50 minsmo
16 h 25 minsth , 16 h 30 minsth , 18 h 15 minstu
9 h 50 minsth
4 h , 6 h 10 mins
2 hsa , 4 h 45 minswe
14 h 10 mins
21 h 15 minstu, th
15 h 55 mins
14 htu , 15 h 35 minsth
6 hmo, tu, th , 6 h 10 minswe, fr , 20 h 15 minsfr
15 h 15 minssu
15 h 55 mins
Nearest stations
Airport
a/p Kazan
жд станция
st. 804 km
Terminals
Terminal 1
Terminal 1A