Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Minsk ( in city Minsk )

Map is loading ...
How to reach Minsk
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
13 h 40 minstu, th, sa , 13 h 45 mins
20 h 5 minsex. tu, su
9 h 30 minsex. sa , 10 h 30 minsex. tu
22 h 15 minstu, fr, su
22 h 20 mins
16 hfr
23 h 15 minswe, th, fr
6 h 10 minssu
8 h 20 minssa , 8 h 25 minssa , 8 h 40 minstu, th, fr, su , 13 h 25 minswe , 13 h 30 mins
23 h 45 minstu, th, fr, sa
19 h 5 minsmo, we, fr
13 h
8 h 35 mins , 14 h 10 minsth
12 h 15 minstu, we, fr, su , 12 h 25 minsex. sa
9 h 30 minsth, sa , 13 hwe
19 h 5 minsmo, we, fr, su
9 h 20 minstu, fr , 13 hwe, su
8 hmo, we, fr , 13 h 10 minstu , 15 h 45 minssu
6 h 10 minssa , 8 h 10 minsex. mo, tu , 14 h 20 mins , 15 h 40 minsex. we
12 h 20 minswe, fr, su , 13 h 20 minswe, fr, su
8 h 20 minsfr , 12 h 10 minssu , 14 h 30 minstu
8 h 30 minssa , 10 hmo , 11 h 10 minssu , 11 h 20 minssu , 12 h 15 minswe , 12 h 20 minswe , 13 h 25 minstu
14 h 30 mins , 15 h 5 minsmo, we, fr
10 h 25 minsmo , 11 h 10 minsmo, we, fr, sa , 11 h 25 minssa , 18 h 20 minstu, th, su , 18 h 50 minswe , 19 h 40 minstu, th, su
8 h 5 minssa , 8 h 15 minsmo, th , 8 h 20 minstu, fr , 15 h 5 minsmo, th, fr , 15 h 15 minssu
8 h 30 minsmo, sa , 12 h 40 minsmo, th , 18 h 20 minsmo, we, fr, su , 18 h 40 mins
22 h 25 minstu, su
23 h 50 minstu, fr, su
8 h 10 minswe , 17 h 55 minstu , 23 hwe, sa
8 h 25 minswe, fr, sa, su , 8 h 35 mins , 13 h 30 minstu , 17 h 20 minsmo, we, fr, su , 18 h 20 minstu, th, sa , 22 h 40 mins
18 h 30 minssa , 20 h 30 minsfr
23 h 55 minstu, th, su
8 h 20 mins , 8 h 55 minssa , 12 h 35 mins , 13 h 20 minstu , 15 h 20 minstu
9 h 15 minswe, fr , 11 h 10 minssu , 12 hmo
13 h 10 mins
8 h 55 minssa
10 h 15 minsmo, tu, th
3 h 10 mins , 5 h 40 mins , 6 h 10 mins , 9 h 25 minssa , 10 h 55 minstu, th, fr, su , 11 h 25 mins , 13 h 35 mins , 14 h 40 mins , 15 h 50 mins , 17 h 25 mins , 19 h 15 mins , 21 h , 21 h 25 mins
12 h 30 minsex. th , 21 h 15 mins
6 h 45 mins , 7 h 50 mins , 8 h 15 mins , 8 h 40 minstu, we , 8 h 45 mins , 12 h 30 mins , 12 h 35 mins , 16 h 30 minssa , 17 h 35 mins , 17 h 45 mins , 18 h 5 mins , 18 h 10 mins , 19 h 30 mins , 19 h 40 minsmo, tu, we, fr , 22 h 45 mins
18 h 55 minssa , 19 h 55 minssa
12 h 30 minsmo, th, fr, su
8 h 35 minssa , 12 h 10 minssu
23 h 45 minstu, th, fr, su
20 h 15 minssa
13 h , 23 h 40 mins
8 h 10 minsth, su
8 h 25 mins , 11 h 40 minstu, th, fr, su , 14 h 50 minsmo, we, fr, su
20 h 30 mins , 21 h 30 minsth
12 h 20 mins
8 h 45 minsth, su
15 h 5 mins , 15 h 20 minsex. sa
9 hmo, tu, th , 16 h 35 minsfr , 18 h 15 mins
9 h 45 mins
23 h 30 minsmo, we, fr, sa
8 h 30 mins , 12 h 40 mins , 18 h , 19 h 5 minsfr, su , 22 h 55 mins
9 h , 12 h 40 minsth
9 h 5 minswe, fr , 12 h 30 minstu, sa
12 h 40 minssa
8 h 50 minsmo, th , 15 h 50 mins
20 h 10 minstu, fr
13 h 15 minsmo, th , 21 h 45 minsfr
8 h 10 minstu, sa , 22 h 50 mins
7 h 5 minsth , 8 h 35 mins , 10 h 55 minstu, th, su , 19 h 10 minstu, th, su
5 h 5 minsex. tu, su , 6 hmo, th, sa , 13 h 30 mins , 14 h 30 minsex. mo
18 h 50 minswe
8 h 50 minsmo, we, fr, su , 14 h 25 minstu
8 h 20 minstu, th, su , 17 h 35 minsmo, we , 19 h 35 minsfr, su
23 h 5 minsmo, we, sa
15 h , 15 h 55 minstu, we, th, su , 18 h 40 minssa , 19 h 40 minsmo, fr, sa
14 h 5 mins , 15 h
22 h 40 minstu, fr, su
15 h
11 h 25 minssa
Nearest stations