Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Kharkiv ( in city Kharkiv )

Map is loading ...
How to reach Kharkiv
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
12 h 45 minstu, fr , 19 h 20 minssu
4 htu, fr
16 h 20 minsth
15 h 55 minstu, fr
14 h 45 minswe
13 hfr , 18 h 55 minsmo
13 hmo, fr , 22 h 20 minsmo, fr
11 h 50 minstu
9 h 25 minsmo
13 h
13 h 45 minsth, su
16 h 15 minswe, su
13 h
14 h 20 minsth , 17 h 5 minsmo, sa , 19 h 25 minstu, we, fr , 19 h 50 minssu
9 h 50 minsmo, we, th, su , 10 h 20 minsmo, we, th, su , 20 h 55 minstu, fr, sa , 21 h 45 minssa
14 h 10 minstu, sa , 22 h 40 minsmo, fr
7 h , 7 h 5 mins , 11 h 15 mins , 17 h 35 minsmo, we, sa
13 h 25 minsfr
22 h 50 minsmo, fr
1 h 30 minswe, su
4 h 35 minsmo, fr, sa , 5 h 35 minsth, su , 9 h 10 minswe , 10 h 5 minswe , 18 h 55 minstu , 19 h 50 minstu
14 h 10 minstu, fr
22 h 15 minsth
9 h 30 minsth, su
16 h 40 minsmo
1 h 25 minsmo, th
21 h 15 minsmo, we, th, su , 21 h 20 minswe, su
4 h 15 minsfr
10 htu, sa , 10 h 10 minsth
9 h 25 minssu , 21 h 30 minswe
14 h 30 minsex. mo, th , 14 h 40 minsex. mo, we , 18 hmo, we, th, sa , 18 h 5 minswe, sa
15 h 55 minssu , 18 h 10 minswe
22 h 10 minsth, su
Nearest stations
Airport
a/p Kharkiv
жд станции
st. Losєve-2
st. Obriy